Home Írások 1865 – 2015 Évforduló az Újvidéki Református Templomban

1865 – 2015 Évforduló az Újvidéki Református Templomban

880

“Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig énvelem… “

  1. október 18-án az Újvidéki Református Egyházközség belvárosi temploma felszentelésének 150. évfordulójára gyülekezetünk az újvidéki Safarik utca 5. szám alatt, a gyülekezet hivatalában és templomában.

A templom és gyülekezet története:

A első újvidéki keresztelés 1792 szeptember 23.-ről van feljegyezve a pirosi egyház anyakönyvében ezekkel a szavakkal: “Béládi István és Nagy Erzsébet fia: József, ki azelőtt egy időben Szentesen volt mintegy 18 esztendeig tanító ember, közelébb Ittabán oskolamester, most legközelébb pedig Újvidéken élősködik.”

1803-ban már a beállított tanító, László István személyes vezetése mellett szerveződött a kis gyülekezet leányegyházzá. Az alakulás kezdeti nehézségeit könnyíthette a derék oskolamester, kiről az 1803. év október 30-án tartott egyházmegyei kánoni vizsgálat idevonatkozó pontja így szól: “A Prokováns László István urat szeretik az újvidékiek szép magaviseletéért és szorgalmatosságáért!” A kis gyülekezet lélekszámáról, a tanító fizetéséről nincs említés téve, de fel van jegyezve ugyanott: “Helyi presbitérium van, de a hitet le nem tették. Nincs jövedelem, de ígérték, hogy igyekeznek a fundus feltalálásán. Kurator van, de számot nem adott; ezután megkívánják a számadást. Árvákanya (árva alap) nem volt, de ígérték annak is felállítását.”

A következő, 1804-dik évben a kis leányegyház 25-30 családdal szaporodott. Pausz József, Újvidék akkori város-bírája jelenti a városi Magistratus egyik ülésében, hogy körülbelül 25-30 református család Ómoravicáról (most Kossuthfalva) ide költözött, kik most a “Pernyávornak” nevezett (I. negyed, a nép most katolikus fertálynak nevezi) városrészben szálltak meg. De ott a Duna árja és a felfakadó belvizek által szorongattatva, a mostani II. negyedben (ez a református rész) levő Damjanich, Árpád és Attila utcákban települtek le.

Az első templomot, amely 1816-ban épült, 1849. június 12-én találat érte a Jellasics seregeitől való védekezés során. Kis Pál, a Péterváradi vár parancsnokának parancsára a várost “robbanó lövedékekkel” lőtték, hogy megvédjék a bevonuló seregtől a pontom-hidat. A templom a találatot követően leégett.

Az Újvidéki Reformátusok második, jelenlegi temploma és parókiája a volt “széna piacon” 1862-1865 között épült, neogótikus stílusban.

A templomot Molnár György építész tervei alapján 1862-ben kezdték építeni, felszentelésére 1865. október 15-én került sor, amikor is a római katolikusokon kívül minden felekezet képviselője megtisztelte jelenlétével az ünnepi alkalmat. Az új templom 700 férőhelyes, két harangja és egy 14 regiszteres orgonája volt, most 4 harangja van a toronyban.

Az anyagiakat Mányoki Imre lelkipásztor szolgálata alatt a városi Magisztrátustól megkapott szükséges engedélyekkel a nagy Magyarország területén való szolgálatok által gyűjtötték össze, amiről a “koldus könyv” tanúskodik.

A hálaadó jubileumi istentisztelet 2015. október 18-án magyarországi és horvátországi egyházi vendégek és szolgálattevők részvételével a helyi gyülekezetek tagjainak és vezetőségének jelenlétében folyt magyar és szerb nyelven. Az istentisztelet részeként Országos Egyházi tisztségviselők eskütételére került sor, majd szeretetvendégség következett, melyért legyen hála a helyi közösség tagjainak és a szervező lelkész házaspárnak. A békességes, felemelő és hitvalló egyházi alkalomért pedig legyen hála az Úristennek, aki megtartotta az ő templomos népét hűséges és szeretetteljes gyülekezetben évszázadokon át mind a mai napig.