Home Igehirdetés história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján

  história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján

  760

  Unalmas-izgalmas história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3-12 részei kapcsán.

  Emlékeztetőül, a keresztyénség harmadik generációjában vagyunk a Kru.’80-as évek végén a római birodalom harmadik legnagyobb városában az ízig-vérig görög Anthiókiában a lerombolt jeruzsálemi templomtól cirkula 200 kilóméterre.

  Antiókia “Szent Péter” templom

  A legyőzött jeruzsálemi Isten iránt birodalom szerte ’megugrott a kereslet’ érthetetlen módon, kisvártatva a birodalom minden tizedik polgára zsidó hitre tér.Miért? Lehetséges magyarázat Pompeji.

  Ugyancsak ugrás szerűen nő a keresztyének száma, különösen a nem zsidók között.

  Lássuk úgy a Lukács evangéliumát és az ap.cselt. – mint históriás éneket – ami elmondja az anthiókiai nem zsidó keresztyénnek, miért nem kellett neki zsidóvá lennie ahhoz, hogy ő legyen az igazi kiválasztott, aki mellett az Úristen – ha kell – beveti a tűzhányóit.

  A 9-10 részek adják meg a fordulópontot a történelemben, két újabb lényeges epifánia (megjelenés) ami felülbírálhatatlan, perdöntő Istentől való kijelentés a pogányból-keresztyén kérdés legitimálása.

  A 9. rész Pál látomása és megtérése a pogányok apostolának.

  A 10. rész Péter látomása és Kornéliusz megtérése, az első pogányból lett keresztyén története.

  A megelőző részekben két lépésben mutatta be Lukács a Feltámadott élő voltának bizonyítékát, ahogy a Szentlélek Isten azonos erővel működik a tanítványokból lett apostolokban.

  Egy, az apostolok aranykora: Hangzik az apostoli igehirdetés, megvan a közösség, megvan a kenyér megtörés rítusa, és hatalmas erejű az imádság, (az egyház négy ismérve) akárcsak a Mester idejében, ebből következik egy töretlen líneális növekedése az egyháznak. Akik megszentségtelenítik a Lélek áradást Anániás és Zafira azok a Józsué könyvéből ismert Ákán bűnébe esnek (Jerikó bevételekor lenyúlt a zsákmányból egy keveset), a büntetés se kisebb, kiirtás családostúl. Az apostolok teológiai látását megismerjük a Péter pünkösdi beszédéből és Péternek a Nagytanács előtti kihallgatáson elmondott beszédében.

  Kettő, a görög-zsidók megjelenése a képben, mint az aranykor folytatása: Lukács úgy mutatja be a keresztyénség apostoli aranykorát, hogy az teljesen hibátlan közösséget él meg, (az egyház négy ismérve közül a második), az csak egy apró részlet, hogy a görögök hét diakónust választanak maguk közül. Lukács gyorsan az apostolok alá rendeli őket, hogy az asztal körüli szolgálatban vegyenek részt (egyház harmadik ismérve a kenyér megtörése). Persze a továbbiakban csak úgy találkozunk velük, hogy éppen az egyház első ismérvét az apostoli igehirdetést gyakorolják. A hét közül kettő kap jelentős szerepet, István, aki az első vértanúja a keresztyénségnek – egy gyönyörű képben elmondva a pere a Nagytanács előtt ismét – az arca elváltozik és ragyog – elmondja a beszédét, amiben Lukács megírja a görög-zsidó gyülekezet teológiáját – a legszebb kép, hogy ’látja az eget megnyílva és az Emberfiát, aki az Atya trónusa mellett áll’

  Jézus Urunkat akkor ítélték halálra amikor azt mondta – ’látni fogjátok az Emberfiát amint az Atya trónusa jobbján ül.’ István azt látja, hogy nem ül, hanem áll, állva várja haza az első vértanúját, mintegy elé jön. Nem az ítélet székében ül, hanem felállva vár haza.

  A kivégzők ruháira egy ifjú vigyáz, egy bizonyos Saulus, a leendő Pál apostol, akiben a keresztyénség eljut Jeruzsálemből a világ végső határáig.

  A másik jelentős alak Fülöp a hét görög-zsidó diakónus közül: kettő történetet kapcsol Lukács a nevéhez, az első ő kereszteli meg Simon mágust – ezzel a keresztyénség kimozdul Jeruzsálemből Északra – akit majd Péter kiátkoz. Simon mágus alakja kultúrtörténetileg igen izgalmas, a gnoszticizmus atyjaként tartja számon a gnózis több irányzata is. Azzal, hogy a Péter történetben pénzért akar Szentlelket vásárolni ezért Péter átkot mond rá, az lesz nyilvánvalóvá, hogy Simon mágusban és a gnózisban nem a Szentháromság Isten erői vannak, akkor pedig az Isten ellenségei vezérének az erőteréből merít, tehát a sátán kutyája. (excursus: a gnosztikus illumináti, ami ma is meghatározó módon formálja a világról gondolt dolgokat sokak fejében világszerte – szóval ennek az eredettörténete és ítélete van előttünk. https://hu.wikipedia.org/wiki/Gnoszticizmus

  A másik Fülöp nevéhez kapcsolódó történet – a keresztyénség kimozdul Jeruzsálemből Délre – az etióp kincstárnok megkeresztelésének jól ismert története. Hosszan elidőzhetnénk Salamon és Sába szerelmének eredményén az etióp eredet történeten, az etióp uralkodónő elődei ezer éve, és a leszármazottai még közel kétezer évig ebből a szerelemből eredeztetik a legitimációjukat, most csak annyit róla, hogy a kincstárnok megtérése az etióp kopt egyház eredettörténete. https://hu.wikipedia.org/wiki/Eti%C3%B3p_ortodox_egyh%C3%A1z

  István kivégzése a nyitánya a jeruzsálemi – görög-zsidó – gyülekezet módszeres üldözésének és elmenekülésének Jeruzsálemből, így válnak magvetéssé világszerte – Lukács elmondása szerint. Az apostoli a meghatározó – zsidó-zsidó – gyülekezet továbbra is Jeruzsálemben maradt.

  A misszió kizárólagos terepe a zsidóság ez fontos, majdnem etnikai határt lép az etióp kincstárnokkal a történet Fülöpnél (nem tudjuk a kincstárnok származását csak a foglalkozását, azt sem mit keresett Jeruzsálemben, és azt sem miért olvas Ézsaiást).

   Az etnikai határlépés jogosítványa a 10 részben nyílik meg Kornéliusz Péter általi megkeresztelésében, tehát a legmélyebb apostoli tradíció hordozója kapja meg az első felhatalmazást a pogány keresztelésre. Keresztyén részről így senkinek nem lehet ellenvetése a pogányok térnyerése miatt, és nem a Jeruzsálemből szétszórt görög-zsidó keresztyének átgondolatlan újításáról, vagy valami reformációjáról van szó, hanem égi vezetésről és koordinációról. Ami elkezdődik Kornéliusz látomásában, folytatódik Péter látomásában, kiteljesedik kettőjük találkozásában és eljárásjoggá lesz Péter Jeruzsálem-i beszámolóját követően. A pogányok számára itt nyílik ki az új világtörténeti korszak (aion-hoz tartozás), ami az egyház. Mindez a Feltámadott jelenlétében történik, mert a Lélek áradás a Krisztus (presens – jelenlét) bizonyítéka. Az égi koordináció – Lukács bemutatta bizonyítéka – Pál damaszkuszi úti találkozása az élő Krisztussal. Előkészítik odafenntről a pogányok apostolát, aki a keresztyénség üldözőjéből lett a legüldözöttebb keresztyén. Ezzel a közbeiktatott megállóval megyünk vissza a Jeruzsálemből elkergetett görög gyülekezet történetéhez és jutunk el Anthiokiába, ahol pogányok között talál meghallgatásra az apostoli igehirdetés (egyház első ismérve) Itt lesz világos, hogy nem zsidókról van szó a továbbiakban, hanem ‘Krisztus embereiről’ – keresztyénekről. Az első pogány gyülekezet. Barnabás jön a Jeruzsálem-i zsidó gyülekezetből, mint hitelesítő és hozza magával Pált. Egy év közös szolgálat Anthiókiában óriási érdeklődés mellett. Következik Agabosz próféta jövendölése a közelítő éhinségről, ami -külső forrásokból tudjuk, bekövetkezik és három évig tart. Antiókia pogány gyülekezete gyűjtést rendez a jeruzsálemi gyülekezet éhezőinek. Vagyis az egyház második ismérve a közösség, már nem csak gyülekezeten belül működik, hanem 200 km távolságból is. A Lélek áradás folytatódik, ami a Krisztus (presens) jelenlét bizonyítéka, tehát a Mester él.

   csbz