Home Írások Nyílt levél a MRE Zsinatának

Nyílt levél a MRE Zsinatának

1141

Magyarországi Református Egyház

ZSINATÁNAK


ELNÖKSÉGI TITKÁRSÁG
Abonyi u. 21., 1146 Budapest
és
KÜLÜGYI IRODA
Abonyi u. 21., 1146 Budapest

 

Református Keresztyén Egyház
Püspöki Hivatal Újvidék
21000 Újvidék, Pap Pál utca 5
www.rkevajdasag.com
Ikt.: 19/2017
Kelt: 2017. 06. 20

Nyílt levél

Tisztelt Zsinat és annak Tagjai!

Isten gazdag áldását kérve köszöntöm a reformáció 500. évét ünneplő Magyarországi Református Egyházat (továbbiakban MRE). Azonban ki szeretném hangsúlyozni, és azért is írok a Zsinat-hoz, hogy jó „református ünneplésaz egységben és testvéri szeretetben van. Évek óta hivatalos leveleinkre a Püspöki Hivatalok nem válaszolnak, sőt a MRE egyenest az Egyházi Törvények (itt és másoknál is az Alkotmány és a Szabályrendelet) be nem tartására buzdítanak viselkedésükkel és cselekedeteikkel valamint támogatásaikkal. Magyarázatként csak röviden írok, hiszen, ha iktatták hivatalos leveleinket, ott minden részletesen megtalálható.Először is a „testvér Egyház“ autonómiáját megsértve korteskedtek 2009-2013-ig (és 2016-ban is) az egyházi választásoknál.

Nem volt elegendő, hogy az Református Keresztyén Egyház (továbbiakban RKE) Alkotmányának 74§[1] kimondja, hogy a püspök tisztsége megszűnik....,nyugdíjba vonulás alkalmával…, egy már 2 éve nyugdíjban levő hamisan bemutatkozó és a hatáskörét túllépő, volt püspököt támogattak, majd amikor a többség a szétszórt gyöngyök felé indult, hirtelen még sem volt olyan jó ötlet a „régi“ pártfogoltat támogatni, váltottak.

Ez nem volna gond, de a MRE akkori Zsinat elnöke értesítve lett, hogy a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház“ (továbbiakban SZRKE) nevét a RKE Zsinatja sosem szavazta meg, tehát, ha valakinek nem tetszik, választ egy nevet és már is megalakult egy „Egyház“, amit Önök a mai napig támogatnak. Nem azzal van a gondunk, hogy a SZRKE püspöke levelező tagozaton végzett, hanem, hogy a törvényen kívüliséget szolgálta ki, a megbízás nélküli fegyelmi eljárásokban, olykor saját bosszújának hangot adva.

Ismételten kihangsúlyozom, hogy a RKE mint az egykori „Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház“ jogi utódja 2003. június 13.-án a 47. Zsinat 11. napirendi pontjában megváltoztatta az Egyházunk nevét RKE névre, és az óta sem változtatott rajta.

Többen a Zsinat határozata nélkül elkezdték használni a SZRKE nevet és a „hamis“ pecsétet, mely a különböző leirataikon ez megtalálható Önöknél és csak a SZRKE-al tartották-tartják a kapcsolatot. Ez kimondom, nagymértékben hozzá segített az itteni „egyházszakadáshoz“, mely 2012. október 31. következett be, amikor a lelkészek az Újvidéken tartott Zsinatra nem jöttek el.

Továbbá a RKE ünnepségeire a MRE testében szolgáló lelkészeknek is megtiltották, hogy a déli végeken ünneplő reformátusokhoz elmenjenek.

Még egy, el nem hallgatható dologról értesítem önöket, 2015 szeptemberében a Szabadkai Egyházközség 150. évfordulóján részt vett a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke, aki arra buzdította a szektás jellegű” – egyházi törvényeket be nem tartó, Zsinatot megkerülve magát kikiáltó „Egyház” „lelkészeit”, hogy tartsanak Újvidéken istentiszteleteket. Még hozzá, az óta is tartanak az „Apáczai diákotthon”-ban, amikor a városban kettő református templom is van, ahol minden vasárnap egy-egy istentisztelet tartatik magyar nyelven (egyikben 1865-óta, a másikban 1935-óta).

Gondolom, semmi megjegyzés, sem intézkedés nem lenne kezdeményezve a Duna-melléki Református Egyházkerület részéről, ha mondjuk, a IX. kerületben tartanánk a meglévő templom és egyházi szervezet mellett istentiszteleti alkalmakat.

Értesüléseink szerint, anyagi támogatást adtak az itteni megbízás nélküli és hamis vádak alapján elindított világi peres eljárások költségeire is.

Összegezve, a MRE hivatalosan támogatta és támogatja a SZRKE szabálytalanságait. Akkor is amikor kompromitáló cikkeket, rágalmazásokat közöltek a MRE hivatalos sajtó kiadványában és az internetes oldalon[2], még lehetőséget sem adtak a másik fél meghallgatásának. Egy tanácskozás alkalmával a Püspöki Hivataltól légvonalban 500 méterre levő ökumenikus tanácskozáson részt vevő lelkésznek megtiltották, hogy meglátogasson. Anyagi támogatásaikat a SZRKE felé irányították, úgy véljük, nem tartanak bennünket a RKE történelmi egyházát eléggé reformátusnak (talán azért, mert szerb nyelven is vannak igehirdetési alkalmak?) Még ha olykor alig volt kenyérre, kibírtuk karácsony táján is (bár az itteni lelkészek sem kérdeztek rá, hogy segíthetnek-e a 2000€ lelkészenként kapott magyarországi támogatásból)!

Egyetlen egy alkalommal sem adtak lehetőséget a félreértések megvitatására, kijavítására valamint az egység létrehozására. Jelenleg is a SZRKE jelenléte teljesen Alkotmányellenes a „Generális Konvent”-ben, hiszen Csete Sz. István 2009 májusában már nem volt püspök, sem nem rendelkezett Zsinat döntésével, hogy olyan csatlakozási okmányt aláírhat (bár az egységet mi is támogatjuk, de nem egyházpolitikai síkon és ilyen formában).

Kimondom, tudatos EGYHÁZ és REFORMÁTUSSÁG rombolását támogatták és vitték közvetve véghez itt Vajdaságban.

Erre valóban büszke lehet a Kárpát-medence reformátussága.

A jövőbeli párbeszéd és szolgálat kezdetét remélve, testvéri köszöntésünket küldöm a RKE híveinek, lelkészeinek és vezetőinek nevében!

Sola Scriptura.
Sola Fide.
Solus Christus.
Sola Gratia.
Soli Deo Gloria

Botos Elemér
a Református Keresztyén Egyház püspöke

[1] 74.§ Az országos egyház püspökévé olyan lelkipásztor választható, aki polgára és az országban legkevesebb 3 évi szolgálata van, aki mintaszerű élete és az egyház javára kifejtett odaadó szolgálata folytán általános tekintélynek örvend. A püspök tisztsége megszűnik elhalálozás, a lelkészi állásból nyugalomba vonulás, a lelkészi állás egyéb megszűnése, az Zsinati Tanács által elfogadott lemondás, a jogerős bírói határozattal történt elmozdítás folytán vagy a hat éves ciklus lejártával. A presbitérium ok által 6 évre választatik. A megválasztott püspöknek rendes lelkészi hivatalt kell viselnie. A püspököt, életkorától függetlenül, munkájában kötelezően kinevezett segédlelkész, vagy beosztott lelkész segíti. (a Zsinat döntése alapján hatályba lépett 1997. június 10-én)

[2] Zsinat – megerősíteni egymást – Bölcskei Gusztáv Balatonszárszón 2009. november 19. elnöki megnyitójában, Reformátusok Lapja, 2010. szeptember 26. „Háborúban állunk az alvilággal” – honlapon is megjelent, Református.hu, 2014. december 13, Hanyagság vagy akarat?

nyilt_level001 (innen letölthető az eredeti levél másolata)