Home Írások 2017 karácsony

2017 karácsony

709

Máté evangéliuma 1-2 részei (prológ)

A gyászunk keserves hallgatásának – a szív szétszakadásának, a lélek mélyszántásának – 150. napja volt karácsony. Nem gondoltam, hogy mostanában vagy valaha is fogok még, merek még írni.

Az unokaöcsém egy készülő könyvet illusztrál, kérte, hogy segítsek megérteni azt a világot. Átküldte a könyv szövegét, hetvenhét történetet (apoftegmák) ókeresztény egyiptomi sivatagi szerzetesektől a második-harmadik századból.

Az első történet napok óta nem hagy nyugodni:

1. Antal 1.

Amikor egyszer a pusztaságban ült a szent Antal abba, csüggedtség és egészen sötét gondolatok kerítették hatalmukba. Akkor így szólt Istenhez: „Uram, üdvözülni szeretnék, gondolataim azonban nem engedik. Mit tegyek szorongattatásomban? Hogyan fogok üdvözülni?”

Amikor egy kicsit eltávolodott kunyhójától, Antal megpillantott valakit, aki rá hasonlított: ült és dolgozott, aztán felkelt munkájától és imádkozott, majd ismét leült és kötelet font, csakhamar azonban újból felállt imádkozni. Az a valaki az Úr angyala volt, akit azért küldött, hogy Antalt helyre tegye és biztos útra vezesse. És hallotta, hogy az angyal azt mondta: „Így tegyél és üdvözülni fogsz!” Amikor ezt meghallotta, öröm és bátorság töltötte el. Így tett tehát és üdvözült.

Hát leültem a gép elé „kötelet fonni” és imádkozni, hátha az Úr eltölt örömmel és bátorsággal engem is meg némelyeket, akik elolvassák a karácsony Mátéi leírását a maga valóságában.

A karácsony a világ legismertebb története, hatalmas mélységei vannak a zene világában, ha van bátorságuk, barangoljanak kicsit a bizánci liturgiák vagy a mormon kórusok karácsonyi énekei között, esetleg hallgassanak bele a templomosok énekeibe vagy az egyiptomi kopt egyház zenéjébe, akik egyébként szellemi örökösei az apoftegmák szerzeteseinek. Persze a protestáns zenei világ kincsei is gyönyörűek, csak vegyék elő ez énekeskönyvünk karácsonyi énekeit.

Aztán ha így ráhangolódtunk a karácsonyra, akkor vegyük elő Máté evangéliumának első két fejezetét és azt olvassuk el azt, ami oda van írva. Ne engedjük, hogy a Lukács leírta jól ismert karácsony eltakarja Mátét.

A két leírás tizenegy ponton egyezik. Ez kellően sok, mégis alapvetően más irányból közelítve mondja el a karácsonyt.

Máté egyetemi tankönyvet ír a zsidó vallásban nagyon járatos gyülekezetvezetők számára, míg Lukács kicsi sarkítással „családregényt” ír a szent családról.

150 évvel ezelőttig senkiben föl sem merült, hogy Máté prológja nem „családregény”, hanem tankönyv hittudósok számára.

Jézus Krisztus születéséről hat alapvető tényt akar közölni a szöveg.

1. Jézus Krisztus – Ábrahám fia – nemzetség táblázat

2. Jézus Krisztus – Isten fia – születés történet

3. Jézus Krisztus – Dávid fia – napkeleti bölcsek látogatása

4. Jézus Krisztus – az új Mózes – menekülés Egyiptomba

5. Jézus Krisztus – az új Jeremiás – a betlehemi gyerekek lemészárlása

6. Jézus Krisztus – az új Sámson – visszatérés Egyiptomból Názáretbe

A hat alapvető állítás a zsidó hittudósok világában hatalmas erővel kell bizonyítsa, Jézus Krisztus minden messiás váradalomnak minden tekintetben megfelel, tehát az új világkorszak benne elkezdődött, miközben látszólag egy családregényt olvasunk.

Többnyire nem vagyunk zsidó hittudósok, sőt jobbára a vallási analfabetizmus peremén táncolunk, mégis érintőleg megpróbálom besúlyozni a hat fogalmat a teljesség igénye nélkül.

Munka – imádság

  1. munka

Ábrahám fia: Ábrahám minden hívők atyja, akivel az Úristennek külön megállapodása van a zsidó a keresztyén és a muzulmán kultúra szerint is. Őt és a leszármazottjait megáldja az Úr, áldássá teszi az Úr és bennük áldatik meg a föld minden nemzete.

Durván fogalmazva jogosultak a világ irányítására, vagyis a globális hatalomra. Persze mind a három kultúra alapfogalmi készletéhez tartozik, hogy ő és nem más az érvényes vérségi leszármazott.

Ezzel kinyílhatnak az elmúlt 3800 év háborúinak a Pandora-szelencéi. Ne tegyük, fogadjuk el, hogy „mi vagyunk a föld sója”, a Krisztus vére (Úri szent vacsora) szerinti leszármazottak, mi református keresztyének.

Ez a legitimációs kérdés ott feszül, az amúgy olvashatatlan nemzetség táblázatban, mint a vallási szakkönyv – evangélium – első fejezetének nyitányában, persze nem böki ki a szemünk, mert nem vagyunk specialisták.

Ahogy a másik dolog sem böki ki a szemünk, mert nem vagyunk specialisták, hogy háromszor tizennégy generációt ír le a nemzetségtábla Ábrahám és Jézus Urunk között. Számmisztika, ehhez sem értünk. A tizennégy az Dávid király nevének számértéke.

d-v-d 4+6+4 = 14

Háromszor ordít rá a számmisztikához értőre, hogy Dávid örök időkre felállított trónjának méltó örököséről van szó, a szent királyról.

Imádság: Tebenned bíztunk eleitől fogva Uram, akkor is amikor megannyi kedves emberünk kését találtuk a hátunkban. Te vagy a mi hajlékunk. Te vagy a mi igen biztos menedékünk.

  1. munka

Isten fia: Máténál Józseffel van párbeszéde az Úr angeloszának, nem Máriával. Józsefről megtudjuk, hogy igaz ember. Tehát az Úr törvénye szerint él. Máriáról megtudjuk, hogy áldott állapotban van, ezért József titokban akarja elbocsátani. Csakhogy az igaz Józsefnek az Úr törvénye szerint kellene eljárnia, és nem sumákolva. A törvény értelmében Mária apjának a kapujába kell visszavinnie Máriát és meg kell ölnie. A másik törvényi rendelkezés szerint a pap elé kell állítani és ártó vizet kell vele itatni, amitől elsorvad a méhe, ha idegentől van a gyerek.

Ez az eljárás rend az igaz ember számára. Ezt a rendet írja felül az Úr beavatkozása az angeloszon keresztül. Magának Józsefnek kellene megakadályoznia karácsonyt. Csakhogy a Mikeási prófécia azt mondja: „Íme, szűz fogan méhében és fiút szül, akinek a neve csodálatos tanácsos – Immánuel.” Józsefnek azt kell elfogadnia, hogy itt közvetlen beavatkozás van, a Szentlélektől fogant a gyermek.

Nem egyszerű, hisz az Ószövetségben a Szentlélek kifejezés összesen háromszor szerepel, és attól, hogy József igaz ember, még nem hittudós, aki betéve ismeri az összes írást.

Ugyanakkor az Ószövetség tud a kiemelkedő személyek születésének isteni beavatkozásáról, Izsák születése, Mózes születése, Sámuel születése, ebben a sorban lássuk Jézus Urunk születését.

József hallgat az angeloszi szóra és magához veszi Máriát, ezzel a pátriárkák sorába nemesedik, akik a legképtelenebb helyzetekben is hittek az Úristennek.

Imádság: Jobb egy nap a te hajlékodban, mint tízezer másutt. Jobb egy szó Tőled, mint tízezer cset bejegyzés.

  1. munka

Dávid fia: Dávid az örök vérvonal, akinek a királysága az Úristen által legitimált. Jó a felvezetése a fogalomnak, külsős mágusok jönnek vagy királyok, a nyugati egyház kései hagyománya szerint Gáspár, Menyhért és Boldizsár. A Biblia nem mondja, hogy hányan voltak, az ajándékok száma alapján alakult ki, hogy hárman voltak. Nem tartom kizártnak, hogy a zsidó diaszpórák hittudósairól van szó, de erről sem szól a Biblia. Látták feltűnni a csillagát a zsidók szakrális új királyának, akiben megkezdődött az új világkorszak. Ez a veleje, az új korszak nyitánya, ma úgy hívnánk őket, hogy konteó kutatók. Hagyományosan ilyenkor leragadunk Heródes király udvaránál a karácsonyi történetben, aki az akkori világ legbefolyásosabb embere, akinek császárok esznek a tenyeréből és összehasonlítjuk az ő királyságát Krisztus Urunk soha el nem múló királyságával. A csillag pedig sokkal érdekesebb. A csillag megértéséhez Bálám történetét kell fellapozni a Szentírásban, aki egy külsős, nem zsidó, arra bérelték fel, hogy jó pénzért átkozza meg a zsidókat, mert túl sokan vannak, akik kijöttek Egyiptomból és égi közbeavatkozásra van szükség, hogy megfékezzék őket. Bálám meg átok helyett áldást mond, mert nem mer szembe menni az Úr angeloszával, és itt szerepel, hogy feljön a csillaguk, ami nem most lesz, hanem majd később, és mindenki kénytelen lesz behódolni neki, minden nép. Bálám ezért a mondatért aztán nem kap egy vasat se. A karácsonyi csillag Máténál és Lukácsnál azt mondja, hogy most van Bálám próféciájának beteljesedése, mindenki kénytelen lesz behódolni az új királynak. Ha a mágusok külsősök is voltak, Heródes udvarában előkerülnek a profik, a zsidó írástudók, akik egybehangzóan állítják, hogy a prófécia szerint ennek Betlehemben Dávid városában kell megtörténnie. Tehát Jézus Urunk születése a próféciáknak mindenben megfelelve történik, ő a Dávid fia. Szűztől született, Betlehemben és feljött a Bálám-féle csillag.

Imádság: Ha a világ túlsó végére futnék, Te ott is ott vagy. Ha a jövőt fürkészem, a képtelen konteókat, ott is Veled beszélgetek. A csillag mindenhonnan Hozzád vezet.

  1. munka

Az új Mózes: a történet az, hogy az Úr angelosza megint Józsefhez látogat, mintha ez csak olyan természetes dolog lenne, és figyelmezteti, fogja a családját és migráljon Egyiptomba. Megjegyzem, Máté nem beszél ekkor még Názáretről, nála értelemszerű, hogy Betlehemben lakik József és Mária, vagyis nem átmenőben vannak, hanem itt van az otthonuk, az életük, amit sohasem fognak visszakapni többet.

Ezen hosszan tudnék lamentálni, lesz egy gyerek, akinek az anyját meg kellene ölnöm.

Mégsem teszem, mert egy égi látomásban, az Úristen ebben az irányban mutat nekem jövőt, de erről beszélni rendesen még a haverokkal se lehet, ennek mélyen elrejtett családi titoknak kell maradnia, amit ma is mindenki tud a karácsonyi történet felolvasásából. Ennyit a titkokról.

Valami habókos konteós mágusok állítanak be hozzánk egyszer csak minden előzetes bejelentés nélkül, akik Mária és a gyerek előtt leborulnak, ahogy csak az Úristen előtt lehetne, királyokhoz illő aranyat, főpapokhoz illő tömjént és áldozathoz való mirhát hoznak, beszélnek beteljesedett próféciákról, meg a csillagról.

A csillagról, ami letakarítja az asztrológia tudományát a színpadról, mivel a csillagokban megváltoztathatatlanul megírt (determinált) sorsokat a legfényesebb csillag Jézus Urunkhoz vezeti, az Ő kezébe adja.

A habókos mágusok randalírozásából nekem meg annyi jön át, hogy sikerült rám és a családomra uszítaniuk Heródest, és most fussak.

Ennyit a nagyszerű Isten áldotta jövendőről, irány Egyiptom földönfutóként.

Ezekről a dolgokról kellene lamentálni, ha egy családregényt olvasnánk és nem hittudósok egyetemi kézikönyvét.

A történet veleje ugyanis nem itt van, hanem abban, hogy a prófécia az igaz messiásról azt mondja: „Egyiptomból hívtam el fiamat.” Jézus Urunknak Egyiptomba kell kerülnie ahhoz, hogy onnan elhívva új Mózesként vezesse az Úristen kijelölte célhoz a választott népét. Ha ez a prófécia nem teljesül, akkor nem Jézus Urunk az igaz messiás. Ezért irány Egyiptom.

Imádság: Te rejtesz el gyilkosaim elől, hatalmas erős karral, ha ezerszer rettenetes is, ami történik.

  1. munka

Új Jeremiás – A betlehemi gyerek mészárlás története.

Jeremiás próféta azt kapta feladatként, hogy elmondja – nem konteóként, hanem az Úr igéjeként – itt kő kövön nem marad.

Nem azért, mert a mi Istenünket legyőzik mások idegen és erősebb istenei, hanem mert a mi Istenünk harcol ellenünk és ő bezúz minden ajtót, lerombol minden falat, nyilvánossá teszi minden ocsmány takargatott titkunkat. Kegyetlenül lealáz bennünket azért, amivé lettünk az előle való bujkálásunkban. Kitakarít bennünket az életterünkből, az országunkból.

De azért vegyél egy darab mezőt, mert ugyan Ő, a te Istened itt szerez neked jövőt, amikor már többet nem akarsz bujkálni előle, mert nincs is hova, még a halál se elégséges menedék.

Heródest átverték a mágusok, nem mutatták meg, hol találja az új királyt, hogy „hódolhasson” neki. Semmi gond, megoldja okosba. Betlehem? Messiás király? Gyökerénél kezeli a problémát Izráel Dávid óta legtehetségesebb királya, aki helyreállította a dávidi birodalom ezer éve elveszett határait. Népirtás, soha el nem évülő bűn. Megöleti Betlehem gyerekeit.

Mit akarna az Úr oltalmazni ezen a birodalmon? Maga az Isten fog harcolni ellene, nem lesz menedék.

A jeremiási prófécia úgy szól: „Ráhel siratja gyermekeit.” Ráhel Jákob felesége, aki belehal a legkedvesebb gyerek szülésébe.

A heródesi templom belepusztul – a legkedvesebb gyermek – a keresztyénség születésébe.

Jézus Urunk – az új Jeremiás – elhozza az Úr ítéletét, lerombolja a templomot, hogy aztán három nap alatt felépítse meggyalázhatatlanná, legyőzhetetlenné, örökké szentté. Heródes világának értékei, pompája, nagyravágyása, magamutogatása, istenes istentelensége leleplezése van a betlehemi népirtásban. Az ítélet abban van, hogy Heródes világot irányító Izraelje helyébe az Úristen Krisztus Urunk Új Izrealjét gyűjti össze magának, ami többé nem vérségi kötelék, hanem a Szentlélek Isten köteléke.

Még egy apró megjegyzés, Heródes haláláig meg van győződve róla, hogy eredményesen kezelte a „betlehemi problémát”, elintézte a Messiás királyt. Sohasem tudta meg, hogy Józsefet, Máriát és Jézus királyunkat az Úr Egyiptomba menekítette.

A betlehemi gyerekgyilkosság összecseng Mózes születésekor történt egyiptomi gyerekgyilkosság történettel (új Mózes).

Imádság: Szentlélek Úristen, végy körül bennünket, vegyél örökös lakozást lelkeinkben, ami túl ér a halálon, szabadíts meg a „hübriszeinktől”.

 

  1. munka

Az új Sámson – visszatérés Egyiptomból.

Ismét az Úr angelosza keresi fel Józsefet, hogy visszahozza őket Egyiptomból, nem Betlehembe, hanem a galileai Názáretbe.

Názáret neve lefordítva sarjacska. A Messiás az ézsaiási prófécia szerint Isainak, Dávid apjának a sarjacskája ezért nevezik Názáretinek a prófécia szerint.

Praktikusan Názáret egészen közel van ahhoz a városhoz, ahol a következő Heródes (Antipász) az új fővárosát építi, tehát van munka és megélhetés az ácsmester és családja számára.

Ugyancsak etimológiai kérdés, hogy a városka neve hordozza a „nazír”, az Úrnak szentelt szent ember kifejezést (ami külsőségeiben egyébként sokkal inkább Keresztelő Jánosra illik). Innen az új Sámson megközelítés lehetősége, hisz Sámson egymaga győzi le az Úrnak szenteltségében a minden tekintetben erősebb, katonailag, kulturálisan, államszervezetben, hatalomgyakorlásban toronymagasan Izráel fölött álló Filiszteusokat, a megszállókat.

Ahogy Jézus Urunk a nagypénteki keresztben győzi le az Úrral szemben álló félelmetes erőket.

Imádság: Legyen meg velünk a Te akaratod.

Ez mind együtt karácsony, a próféciák beteljesedésének az Úristen megmentő beavatkozásának leírása.

Jelenünk és jövendőnk.

Áldassék érte az Úr nagy neve.

Ámen.

CSBZ