Home Írások ’mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim’…

’mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim’…

413

JOSUA BOESCH (1922-2012)

Filippi levél 2:5-24

(A Krisztus himnusz képlete – eredeti státusz –  megalázás 1 – megalázás 2. -felmagasztalás – hódolat 1 – hódolat 2.)

 5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Az üdvösség munkálása félelemmel és rettegéssel

12Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, 13mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 14Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 15hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, 16ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. 17Sőt ha italáldozatul kiöntetem is a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; 18de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt!

Timóteus és Epafroditosz elküldése

19Remélem az Úr Jézusban, hogy Timóteust hamarosan elküldhetem hozzátok, hogy én is megnyugodjam, miután megtudtam, mi van veletek. 20Mert nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel; 21mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. 22De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért. 23Remélem tehát, hogy őt azonnal elküldhetem, mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim. 24De bízom az Úrban, hogy magam is hamarosan elmegyek.

 

Előre bocsátom, nem tudjuk hogyan alakultak Pál apostol dolgai. Ahhoz tudnunk kellene mikor és hol írta a levelet, vagy leveleket. Azt tudjuk, hogy ez a rövid négy fejezetnyi levél vélelmezhetőleg három különböző Filippibe írt levél összeszerkesztett változata. Lehetett Efézus börtöne, akkor még kiszabadul, de Lukács nem látja szükségesnek tudósítani az Efézus-i letartóztatásról. Lehetett Cezárea-Filippi börtöne, ahova Jeruzsálemből menekítették Pált a szent esküt tett terroristák elől. Lehetett Róma házi őrizete, ahonnan vagy kiszabadul, vagy nem, ha kiszabadult akkor is vélhetőleg nyugatra ment misszionálni és nem vissza Filippibe Makedónia fővárosába, amit Nagy Sándor apja Fülöp alapított és egy ideig a világ fővárosa.

Excursus: Ez a Makedónia nem ott van, mint a mai Makedónia, éppen ezért áll a bál Makedónia és Görögország között – a görögök mindaddig megvétózzák az uniós bővítést amíg a makedónok nevet nem változtatnak, mert így kisajátítják a Nagy Sándor-i örökséget…stb

Összegezve, Pál apostol börtönben van. Börtönben lenni meg akkor is rohadt dolog volt, meg most is. Nem jó az optikája, ha az embert lecsukják, ez egy karaktergyilkos helyzet akkor is ha később elengedik ítélet nélkül. A börtönből bizonygathatod az ártatlanságodat, hisz ott mindenki ártatlan. Kínos ez mindenkinek, a Pál alapította Filippi gyülekezetnek is, persze Pál ellenségei számára ez komoly elégtétel, egy valódi ’na ugye’ helyzet.

Pál a saját karaktergyilkos helyzetét kezeli ebben a levélben, a mai igeszakaszban – ezt tessék megérteni! Ez lenne az utolsó amire az ember gondol olvasva a híres gyönyörű Krisztus himnuszt! Mégis ez van. Mesteri.

Bontsuk ki:

Ha valahol, akkor Filippiben extra hitvallási plusza van a börtön történetnek, de kezdjük az elején Lukács elmondása alapján. Pál már húsz évet lehúzott az apostoli szolgálatban, a világ vezető görög kultúra kis ázsiai városaiban gyülekezetek sorát alapítja, a módszer azonos, elmegy szombatokon a zsinagógába, mint neves tanító, ad egy erős apokaliptikát a világ helyzetére és elmondja az evangéliumot, hogy a világ gyalázatos folyását, hogyan fordította meg Jézus Krisztusban az Atya Isten. Ebből döbbenet, majd vita lesz az írások alapján, egy részük kárhoztatja Pált és Jézust, az átkozottat, akit fára függesztettek. Másik részük meg a Lélek hatása alá kerülve Krisztus népévé lesz, az új Izraellé, egyházzá.

Mondom ez a húsz éve működő szokásos eljárás, ettől csak akkor van eltérés, ha Pál közvetlen utasítást kap (öt ilyen feljegyzett alkalmat tudunk) az Úrtól. Nos, Filippi gyülekezete egy az ötből. Lukács elmondja, hogy milyen jó kis missziói munkaterveket akadályoz meg a Lélek (!!!). Ám kap egy álmot, egy ifjú szólítja, gyere át Makedóniába és segíts nekünk. (Mégegyszer, Filippi Makedónia fővárosa.) Pál megy, megkezdődik az európai missziója. Hajrá, az Úr utat nyitott! Kiváltságos eredeti státusz az Úristen beszél vele, Ő küldi!

Aztán a kijózanító megérkezés. A szokásos eljárás nem működik, ugyanis nincs zsinagóga a fővárosban. Vagyis nincs tíz felnőtt zsidó férfi. Magyarul nincs befogadó közeg, akivel le lehetne folytatni a beszélgetést érdemben, aminek a koronája a Krisztusról való bizonyságtétel. Abból kell főzni, ami van, kimennek a folyópartra, mert ott szoktak imádkozni páran szombatonként, de nem elegen (10 férfi). Ez nem működik. Mégis találkoznak Lídiával, akit az első európai keresztyénnek szokás titulálni, tehát valahogy keservesen elkezdődik, de ez nem a kis ázsiai megszokott átütő erő. Megaláztatás 1.

(Uram biztosan ezt akartad?!  Ezért küldtél ide?! Ezért akarsz itt látni?! Ez az én engedelmességem?! Ez a semmi lét az én életem, amit nekem szántál?!)

Ha a dolog nem volna elég gyászos, akkor még azt is vegyük hozzá, hogy a tízet el nem érő zsidók közül az egyik mégiscsak feljelenti Pálékat a közrend és köznyugalom megzavaró vallási felforgatókat. A kiváltságos státuszú tartományi főváros római előljárósága simán 39 botütésre látja jónak Pált és bevarrja a börtön legbelső termébe leláncolva a munkatársaival együtt. Megaláztatás 2.

(Ezért tényleg érdemes volt átjönni Európába.)

A fordulattal veszi kezdetét a felmagasztaltatás, a fordulat a földrengés éjfélkor. A börtön ajtók kinyílnak, a láncok vasai kipattannak a falakból, káosz a városban is a börtönben is. Az illetékes börtönőr, jog szerint az életével felel a foglyokért, nem lehet visz majort jelenteni egy földrengés miatt. Neki vége. A nyilvános kivégeztetése elől a kardjábadölni készül, Pál megállítja. Mit csinálsz ember, itt ülünk! Erre haza viszi Pálékat, vacsora és a család megkeresztelkedik. Beindul a gyülekezet épülés! Hódolat!

Másnap reggel elintézi a város elöljáróságán, hogy Pálék szabadok és elhagyhatják a várost.

Pál meg azt mondja szó sincs róla. Ők római polgárok, akiket ítélet nélkül megbotoztak és börtönbe zártak, ők innen nem mennek el, csak akkor, ha a város vezetése személyesen kíséri ki a városból. Ez nagyon kemény, ugyanis római polgárt ítélet nélkül fenyíteni és bebörtönözni tilos, ez a városvezetés hivatalába kerülhet és ők mennek börtönbe!

A városvezetés elfogadja Pál feltételét, és akiket a tömeg szeme láttára tegnap megbotoztak, most a hajbókoló városvezetők kíséretében egyféle diadalmenetben hagyja el a várost. Hódolat! (Ez nagyából, olyan mintha Pilátus a megostoroztatás után személyesen kísérte volna ki Jézust Jeruzsálemből.)

Ebben az alaphelyzetben – hit tapasztalatban – született meg a Filippi gyülekezet.

Namármost nekik az a karaktergyilkos helyzet, hogy Pál börtönben van egészen más tartalommal bír, mint a kívülállók számára, hisz az Úristen fenséges hatalmáról való bizonyosságuk épp a saját börtön-sztorijukban alapozott. Bebörtönözték Pált? Lesz nagy meglepetés a városban, amikor az Úristen beindítja a felmagasztaltatást és az áthatolhatatlan vasajtók sarokvasalatai kifordulnak a falakból, mind valóságosan, mind lelki értelemben, és a szívekben megkezdődik az igazi hódolat. Náluk is így történt, így kezdődött el, a börtönnel.

Ebből a lelki alaphelyzet háttérből lássuk a mai ígét, tengernyi kincse van, csak néhány gyöngyszemet csodáljunk meg belőle a teljesség igénye nélkül:

A Krisztus himnusz önmaga egy komplett világértelmezés és működés leírás, egy teljes apokaliptika, akkora merítéssel, ameddig Stephen Hawking sem merészkedett el az univerzum leírásában.

(A Krisztus himnusz képlete – eredeti státusz –  megalázás 1 – megalázás 2. -felmagasztalás – hódolat 1 – hódolat 2.   olvasd újra a Fil. 2:5-11-et)

 

Ebben a képletben benfoglalja az Isten Országának működéséről Krisztus Urunktól kapott üzenetet – eredeti státuszunk az Úr előtti kiváltságosságunk – az önmegüresítés következtében rabszolgává leszünk (ennek a sorsnak a korabeli értelmezés szerint nincs kijárata, csak a halál vet neki véget), ezt vette magára Jézus Urunk. A megaláztatás szintjei egészen a kereszthalálig tartanak, mert ez az Úristennel valósan számoló egyetlen magatartás-bizalom, ami áttöri a nemlétbe zuhanás rettenetes útját.

Mert amikor megtörtént a kereszthalálig való bizalom-hűség, az Atya elfogadja az áldozatot és megkezdi a felmagasztaltatást (itt nem használják a feltámadás kifejezést) és a hódolat szintjein át elhangzik –  minden száj, minden nyelv – Jézus Krisztus úr! (ez az első keresztyén hitvallás). A nagy apokaliptikus látása a himnusznak, hogy eljön az a pillanat és ez a világunk teljes újjáteremtése, amikor minden száj és minden nyelv vallja Jézus Krisztus úr!

 

Félig komolytalan excursus: …’minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké’… Most töröljük ki a fogalomtárunkból a jól ismert menny-föld-pokol hármasfelosztást egy kicsit – próbáljuk beazonosítani mit mond a himnusz a térdekről és a nyelvekről, akik hódolnak Jézus Krisztusnak az úrnak. Az apokaliptika kedvenc műfaja az égi kirándulások útleírása. Elég változatos az irodalom álláspontja abban a kérdésben, hogy hány szint van az ég alja és a mennyei trónterem között (3 – 7 – 9 –11), mindegyik szintnek mások a kompetenciái. Például a leírások egy része szerint az ég alsó két szintje a bukott angyalok tárolóhelye tehát a pokol.

Ettől e helytől elkülönülten tárgyalt a seol fogalma, ahol a nulla energiaszintű lelkeket tárolják, a halottakat, ide nem bejáratos az Atya Isten sem (!), ez nem az Ő birodalma. Ezt a birodalmat Jézus Krisztus az úr hódítja vissza az Atyának. Na ez a birodalom lehetne a földalatti térdek és nyelvek birodalma, de nem tudjuk a helyét…

Másik megoldás lehet, Pál tudott a belső földről, az ufók tanyájáról? Ők a föld alatti térdek és nyelvek, akik meg fogják vallani – Jézus Krisztus úr?! (Bocs ufópárti ezoterika kedvelő barátaim…)

 

Ez ideig nem tettem mást, mint bemutattam Filippi lélek-történeti hátországát, az Úristen hatalmas voltáról szerzett bizonyosságukat, és belepillantottunk a Krisztus himnusz apokaliptokájába.

Mindebbe a háttérbe helyezi bele a helyzetértékelő üzenetét Pál a börtönből.

 

Első kulcsszó: engedelmeskedjetek.

Üzenet tartalma: az fordította meg a világot, hogy Jézus Krisztus engedelmeskedett a kereszthalálig az Atyának. Meg tudta várni amíg az Atya cselekszik. Atyánk válasza a felmagasztaltatás.

Abból született a Filippi gyülekezet, hogy Pál engedelmeskedett az álomban kapott felszólításnak, át ment Makedóniába és meg tudta várni, amíg az Úristen cselekszik. Atyánk válasza a Filippi gyülekezet. „Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.”

A jelen börtönhelyzetében is ez az egyetlen követendő stratégia, akkor is, ha italáldozatként kiöntetik. Ez a hagyományos ókori kép az önként vállalt áldozathalálra.

 Na ez az egyik hitbeli gyöngy, amit meg akartam mutatni a mai igében.

 Második kulcsszó: 14””Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent”

Üzenet tartalma: 2Mózes 15-17 Az Egyiptomból szabadultak zúgolódásai és vonakodásai. Nincs iható víz, aztán nincs mit enni, aztán egyáltalán nincs víz… – minden esetben a kérdés úgy szól, hogy most akkor velünk van az Isten, vagy nem?!

Miért akarja a halálunkat? Mire való a börtönünk? Mire való az egyedül létünk? Mire való, hogy felnőttek a gyerekek és kirepültek? Mire való, hogy a házunkat viszi a bank? Mire való, hogy elfogy az erőnk élni? Mire való, hogy meghalnak pont azok, akiknek számítottunk és akik számítottak? Mire való az üres olajos és lisztes korsó? Mire való, hogy legszentebb szavaink és szívdobbanásaink üresen konganak lelketlenül? Velem van még az Úristen, vagy ellenem? Na ez a zúgolódás…

14Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent” – Nem nagyon megy ez Uram! Segíts!

Pedig ez a másik értékes gyöngy, amit mutatni akarok – csak hogyan adjam át az értékét amikor magam teszem értéktelenné a félelmemmel…?

 Harmadik kulcsszó: 13mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően”

Üzenet tartalma:  Ha Pál nem is lehet velük – nem az ő jelenlétén múlik a hogyan tovább – az az Úristen kezében van, Ő kezdette el Pállal, Ő a jó tetszése szerint fogja tovább intézni az Ő szőlőskertjének a dolgát Filippiben…

Ez a harmadik gyöngyünk, ami kifényesíti a másodikat is.

A rohadt dolgainkat, csődjeinket, börtöneinket bízvást az Úristen kezében tudni, és biztosnak lenni az Ő jó tetszése szerinti felmagasztalásban.

A szanaszét széledő gyerekeidre nézz, amikor kirepülnek és már nem tehetsz semmit. Ami volt a lelkedből, vas-hitedből nekik adtad, látod, útravalónak és vértnek a jövőjükhöz édes kevés. Amúgy is miféle vas-hit? Gyenge idő-rozsda ette bádog-hit, mire is őrizgetnék.

Lásd a gyöngyöt, nem a te jelenléteden, és nem a te rozsda ette hiteden múlik a hogyan tovább – az Úristen kezében van, Ő kezdette el veled, az Ő jót etszése szerint fogja tovább intézni az Ő szőlőskertjének dolgát bennük, felnöveszti a vas-hiteiket a maga idejében.

Negyedik gyöngy, amikor az Úristen ad mellénk Timóteusokat, kipróbált igazi szolgatársakat.

Ötödik gyöngy: „mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim”…

Leveri újra a láncokat és a börtönrácsokat, vagy italáldozatként kiöntetem?

Mindkettő teljes értékű felmagasztaltatás.

(A Krisztus himnusz képlete – eredeti státusz –  megalázás 1 – megalázás 2. -felmagasztalás – hódolat 1 – hódolat 2.   olvasd újra a Fil. 2:5-11-et)

Jővel Uram mielébb!

csbz