szombat, február 25, 2017
Home Blog

A kibontott tető

Márk 2:1-12 unalmas-izgalmas históriája.

A hagyomány a Kru-i ’60-as évekre keltezi Márk evangéliumát, amit vélelmezhetően Rómában írtak le, mint egyféle gyűjteményét annak a hagyománynak, ami a megelőző 30 év belső zsidó hitvitáiban kikristályosodott Jézus urunk Krisztus volta és feltámadása kapcsán. Ez egy szép kerek mondat, de nem mond semmit.

Világítsuk meg egy példával: a nővéremmel telefonálva szó esett a Cseh Tamás gyűjtemény jövőjéről, az összegyűjtés 80%-ig kész, vélelmezi a stáb. Visszakérdeztem, ’azt a mondatot, hogy nyúlj át az asztal fölött, lássam gyűrűdet, azt a szemkápráztató követ tavalyelőtt Dubrovnikban vettem még neked… Mit jelentett a dal születésekor Dubrovnik?!’ Na, ezt nem értik, akik a gyűjteményben dolgozó harminc év körüliek, mondta a nővérem. (Dubrovnik volt a nagyon ritkán elérhető nekünk engedélyezett legnagyobb szabadság levegője.) Mondom erre, látod a dalok így esnek ki az időből. Arra beszéld rá őket, hogy ezt a kortárs levegőt próbálják konzerválni a dalok mellé, mert azok különben elkezdenek teljesen mást jelenteni.

Értesítés egyháztagságról

Tisztelettel értesítjük mindazon testvéreinket, akik a Református Keresztyén Egyház, Újvidéki Egyházközség  tagjai voltak, és jelenleg a szabálytalanul megalakított „vallásos csoportba” a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház” Apáczai Diákotthonában tartott istentiszteleti alkalmakat tartó közösségbe tartoznak és azt támogatják, valamint ott fizetik egyházközségi járulékukat, amennyiben 2017. március 15.-ig nem adnak be írásos kérelmet egyházközségünkhöz, kellő indoklással a konfirmációi fogadalmuk megszegéséről, végleg töröljük az adatbázisból és nem adunk ki számára vagy utódai számára anyakönyvi kivonatokat.

Valamint azok, akik több mint 5 éve nem fizetnek egyházi járulékot, amíg nem rendezik tartozásukat, számukra nem adunk ki anyakönyvi kivonatokat!

Ne feledjék konfirmációi fogadalmukat:

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?

Felelet: Ígérem és fogadom.

Tisztelettel, a Református Keresztyén Egyház elnöksége!

Az új teremtés ős mítosza?

Unalmas-izgalmas história a magyarországi református bibliaolvasó kalauz szerint.

Márk evangéliuma prológ 1:1-15

A világ legismertebb történetének nyitánya.

–          Márk ott kezdi az evangéliumot, hogy Keresztelő János szerepét bemutatja,

–          majd elmondja az esetet, amikor Jézus Krisztus megkeresztelésekor megszólal az égi bizonyságtétel (a ’hang lánya’ a kor vallási szakkifejezése).

–          Majd következik a pusztai megkísértés 40 napja után a galileai igehirdetés ideje.

A prológ helyezi el a ’vallási térben’ az evangéliumot.

Kicsoda Keresztelő János:

Márk kortársaival ellentétben számunkra ez a vallási tér csak érintőlegesen ismert, még a szakirodalom rendszeres lapozgatóinak is csupán néhány összefüggéstelen foszlány rekonstruálható belőle. A rekonstrukciós kísérletek is a kérdés leegyszerűsítésében merülnek ki általában. Adott a Keresztelő János, aki a kortárs közvélekedés szerint próféta, a hivatalos álláspont szerint kivégzett bűnöző. Az öltözete és az étrendje szerint lehetne – nazír – (régi típusú szent ember, akinek a ’hajában van az ereje’, mint Sámsonnak), vagy talán mégse. Lehetne – esszénus – (vallási és politikai okokból a társadalmon kívülre vonult csapat, akik tudják magukról, hogy ők az igazi izrael, pl. Qumrán), vagy talán mégsem. Ezek az irányok adhatnak a prófétai igehirdetése mögé vallásirányzati támpontokat azoknak, akik egyáltalán hallottak ezekről valamit. A nazír leírása a mózesi iratokban szerepel, tehát 1000 évnél mélyebb hagyomány, az esszénusok kb. 150-200 éves csapat, akik a templomról az aktuálpolitikai befolyásoltsága miatt rossz véleménnyel vannak. (Magyarul, a főpapot a római helytartó nevezi ki, előtte meg az öreg Heródes. Nekik az ilyen csak annyira az Úristen hiteles főpapja, mint nálunk az olyan főpapok, amelyeket – melyiket nem? – valamelyik párt direktívája alapján választ meg az egyháza. Elég korrekt az álláspontjuk.)

Elment Cseri Kálmán

Aki nem tudja, mi az Isten kegyelmi ajándéka, csak azért nem tudja, mert nem ismerte Cseri Kálmánt. De őt mindenki ismerte. Korunk egyik legnagyobb hatású igehirdetője volt, ha nem a legnagyobb.

 

Aki nem tudja, mi az Isten kegyelmi ajándéka, csak azért nem tudja, mert nem ismerte Cseri Kálmánt. De őt mindenki ismerte. Korunk egyik, ha nem a legnagyobb hatású igehirdetője volt – s itt minden szót mérlegelni kell: igehirdető és hatás. A kettő külön értelmetlen, a kettő együtt, emberileg, lehetetlen. Még cecei beosztott lelkész volt, több mint ötven éve, amikor Sárbogárdon prédikált, talán nyolc-tíz éves lehettem. Semmire nem emlékszem, amit azon a hétköznapi evangelizáción elmondott (a gyermek hamar elkalandozik, ha komoly a szó), de mindent értettem abból, amit mondott. Ez volt az ő nagy titka és roppant meggyőződése – érthetően szólni az evangéliumot, és újra meg újra mondani ugyanazt, mert egyetlen ugyanaz van: Jézus Krisztus – mindörökké.

A szlavóniai gyülekezetek egyházfegyelmezése

Varga György:

A szlavóniai gyülekezetek egyházfegyelmezése

 Reformáció Szlavóniában

Eszék közelében található Szlavónia négy Árpád-kori ősi települése: Kórógy, Szentlászó, Haraszti és Rétfalu (ez utóbbi ma már egybeépült Eszékkel). Itt él a honfoglaló magyarság ide települt, ezer év viharát is túlélő, megmaradt töredéke. A Kórógyi-család egyik tagja részes volt Szent Gellért püspök meggyilkolásában. Később ez a család a főnemesek közé emelkedett, Kórógyi István macsói bán volt. Az utolsó Kórógyi gróf, Kórógyi Gergely a mohácsi csatában esett el. A Kórógyi-család  jobbágyai voltak az Eszék közelében élő ősmagyarok.

Hogyha felindul az Isten

Állítólag a Biblia legmélyebb időbeni rétegei vannak a 68.zsoltárban

Unalmas-izgalmas 68. zsoltár

A bibliaolvasó kalauz szerkesztők felfüggesztik a zsoltár sorozatot, tehát most ez az utolsó a zsoltárok közül, amit megpróbálunk kinyitni.

Izgalmas az énekeskönyvben a zsoltár fölötti felirat, ami értelemszerűen a bibliában nem szerepel, hisz viszonylag kései története a zsoltárhistóriának, ”a hugenották harci zsoltára”. Ebbe az irányba menjünk egy kört először. Ködbe veszik ez a hugenotta dolog, annyi még csak dereng a legöregebb könyvmolyok között, hogy ők voltak azok a 2 millió francia reformátusok, akiket a Szent Bertalan éjszakai vérengzésben (+100év) levettek a történelem színpadjáról. A francia diplomás barátunkat igen meglepte, hogy voltak francia reformátusok, meg hogy ez az egész reformátusság olyan francia dolog, meg hogy Kálvin is francia volt, csak Genfben dolgozott. (Ha valakit érdekel: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hugenott%C3%A1k) A históriájukból kiderül a harci zsoltárra miért volt szükségük.

Quo vadis délvidéki reformátusság

Horvátországban a reformátusok három egyházi szervezetben tömörülnek. Nagyon nehéz megállapítani a szétválás pontos időpontját. A szakadás talán a 1991-ben kezdődő honvédő háborúra vezethető vissza, amikor megszakadt a Jugoszláviai Keresztyén Református Egyházhoz való tartozás és a háborús évek alatt, a szétszakítottságban mindenki más-más körülmények között élte át az eseményeket.

1999. február 20-án, a Rétfalun megtartott Zsinat óta, a Horvátországi Református Keresztyén Egyház külön szervezetként létezik, vezetője Csáti Szabó Lajos, székhelye pedig Laskó. Az egyházszervezet nevet változtatott és 2005. március 31. óta, hivatalosan Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyháznak nevezik.

Világ pereme

Unalmas-izgalmas zsoltár fürkészés.

61. zsoltár

Ismételjük, mint a politikai papagáj kommandók szokták a párt kommunikációs paneljeit (»Mondani Ecsédi, mondani…«): A zsoltárokra cseréltük a szentképeket, mi jó reformátusok!

Íme egy újabb alig ismert kép a 61. zsoltár.

Persze ha a 62. zsoltár lenne, akkor a régiek közül, a ma már nagyon öreg emberek közül némelyek előkelő helyet biztosítanának a zsoltár-slágerlistán, na de ez a 61., ez református berkekben nem listás. A feleségem azt mondta, ha nagyon muszáj, az első két sorát el tudja énekelni.

Fedezék

Unalmas-izgalmas história értelmezés a magyarországi református bibliaolvasó kalauz vasárnapi olvasmányait követve.

54. zsoltár.

2017. január, ökumené hete.

Jó református ember az ökumené hetében betéved a római rítusú katolikusok közé, vagy az ortodox templomba és látja az ottani pazar cifraságokat, a szent képeket vagy ikonokat, bizony megébred benne a szeretetteljes vágyakozás a magunk egyszerű puritán fehérre meszelt falú temploma után.

Szép-szép az a temérdek aranyozás meg szent képek, de nekünk nem való.

Elhunyt dr. Szabó Andor

 

 (1924-2017)
„Derűben és békességben felnevelte családját, hűséggel szolgált majd’ öt évtizedet a gyülekezetében, és tudós maradt. Egyik sem érdem, mindegyik ajándék.”

Clef two-factor authentication