Kezdőlap Írások Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!

629

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!’

Máté 22: 34-46 böjtben, virágvasárnap hetében.

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréjegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mk 12,35-37a; Lk 20,41-44)

41Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: 42Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia?” Ezt felelték: „Dávidé.” 43Majd újabb kérdést tett fel nekik: „Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja: 44Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. 45Ha tehát Dávid URának szólítja őt, miképpen lehet a Fia?” 46De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva.

 Nagyon nem egyszerű Máté professzor evangéliumát tanulmányozni. Annyi háttér információ mozaik kocka között kell meglátni a teljes képet, hogy szinte jobb hozzá sem kezdeni. Az az egy kép, hogy a ’szadduceusokat elnémított’ – mármint Krisztus Urunk – igényelné a fogalom teljes kibontását onnan, hogy szadduceus = Cáddok főpap követője, aki 1000 évvel korábban Dávid király főpapja volt, aki előtte valószínűleg a még független Jeruzsálem papkirálya, ebben a minőségében a még 800 évvel öregebb Melkishedek papkirályi trónját viszi, akinek Ábrahám tizedet adott az ókor világháborújának hadizsákmányából, ami legitimálja Melkishedek oltárának szent voltát, tehát legitimálja, hogy Dávid második főpapjává teszi, pedig nem Ároni leszármazás, ráadásul az Ároni Ebjátár elcsapásával stb.-stb-stb. Sok számunkra érdektelennek tűnő információ. Veleje, hogy ők a főnökök a Mester idejében. A virágvasárnapi bevonulással és templomtisztítással elsősorban őket alázza porig Jézus Urunk. A templomi vallási vita első néhány menete velük zajlik a főnökökkel.

A vita – vagy vallási disputa, tehát verekedés – a ’szőlőskert feletti rendelkezési jog’ kérdését járja körbe, aminek a vége az, hogy a Gazda elveszi a használat jogát a megbízottaktól, azok hiába ölik meg a Fiát. A szadduceus írástudó viccet csinál a feltámadásból, amire a Mester válaszában – precízen a Mózes öt könyvéből viszi be a döntő ütést, a feltámadás kérdésében. Már-mer a szadduceusok szentírásnak csak a tórát (Mózes öt könyvét) fogadták el. Veleje: amikor az Úr bemutatkozik Mózesnek az égő csipkebokornál, akkor azt mondja Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Az Úr pedig nem a holtak Ura (0 energiaszintű seol lakók, akikhez nem ér el az Isten keze), hanem az élőké, tehát az ősatyák élnek. Sakk-matt a szadduceusok elhallgatnak. Ettől kezdve egyetlen válaszuk marad, a passió.

 Igen ám, de amikor Máté három generációval később leírja az evangéliumát, ’szőlőskert feletti rendelkezési jog’ nagyon durván átalakult, a templom és Jeruzsálem megsemmisült, 120000 halott, több százezer rabszolga – ez lett a szadduceus főnökség vége. Letűntek a történelem szinpadáról. Ennek tükrében értsük azt a mondat töredéket, a ’szadduceusokat elnémította’ – mármint történelmileg 2000 évre, ugyanis máig nincs templom, ahol a caddóki leszármazott főpap áldozatot mutatna be. Máté értelmezése szerint Jézus Urunk tette szükségtelenné a továbbiakban a szőlőskert rossz vincellérjeit, bukták a kertet.

 Nyilván a másik társaságnak is kell legyen a füle mögött valami vaj történetileg, ha most a következő menetekben velük folytatódik a halálig és azon túl tartó vallási disputa.

Tehát a farizeusok:

Máté korában a ’szőlőskert feletti új bérlő kijelölés’vallási disputája (verekedés) zajlik, a szadduceusok elcsapása után. A farizeusok (judaizmus) az egyik sarokban, Máté professzor zsidókeresztyén és pogánykeresztyén gyülekezetei a másik sarokban. A farizeusok egy övön aluli ütéssel kezdenek, a keresztyéneknek semmi köze a szőlőskerthez (Jamnia Kru 80 kiátkozás). A farizeusokra mondott ’jaj mondások’ a 23. fejezetben a viszont válasz Jamniára. Ahogy az egész Máté evangéliuma – profi tematikus megfogalmazása – a zsidók fogalmi terében, hogy az ’új bérlő a szőlőskertben’ Krisztus népe.

Ennek a boksz meccsnek a mai szellemi kerete az, amit úgy hívnak ’zsidó-keresztyén párbeszéd’ (asztal alatti rugdosás és sok millió áldozat az évezredek alatt).

A mai igében Krisztus Urunk a farizeusokkal folytat vitát, provokálják:

Mi a legfőbb parancsolat?

A farizeusok érvényes válasza szerint tóra – templom – áldozat és a felebarát iránti szolidaritást kellene megnevezze Jézus Urunk. Helyette Mózes ötödik könyvéből idézi az Ószövetség etikai alapprincípiumát: ’Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes erődből…’

(Nem lehet nem észre venni, hogy a farizeusok ugyan azt a választ kapják, mint a sátán a megkísértéskor, amitől kénytelen visszavonulni.)

A Mester visszakérdez, amivel ugyan úgy elnémítja a farizeusokat, ahogy tette korábban a szadduceusokkal. A viták ideje ezzel lejárt, a vita lezárását szaddúceus is, farizeus is abban látja, hogy a ’szőlőskert Gazdájának a Fia, az örökös, haljon meg’. Máté megfogalmazásában az a csavar, hogy nem a Gazda hal meg. Neki van módja rendelkezni a ’szőlőskert felől’, feltámasztja az Örököst és rá bízza a ’szőlőskertet’. Ebbe az irányba viszi tovább a kert sorsát.

Na mármost, ha ez egy ennyire a világ sorsát meghatározó kérdés, akkor miért nem értjük?!

Nem értjük, mert nem vagyunk Máté szintű hittudósok.

Azért próbáljuk meg: a Mester kérdése – kinek a fia a Messiás? – válasz, amit a farizeusok adnak az egy a lehetséges válaszok közül – Dávid fia. A többi lehetséges válaszra nem térek ki.

Ebben a válaszban egyetért a Mester és a farizeusok és Máté. Az evangélium első mondata óta azt ismételgeti Máté, hogy Jézus Urunk Dávid fia. Tessék észre venni, hogy ez az álláspont szemben áll a szadduceus válasszal, a Cáddok-i leszármazás vonalával. Mind két álláspont ezeréves mélységű, ám Dávid tradíció vonala 500 éve szünetel, míg Cáddok-é folyamatos egészen a templom lerombolásáig. Dávid folyamatosságát Nátán próféciája Dávid házának örökös királyságáról alapozza.

Excursus: – a próféciák hatásmechanizmusáról ínyenceknek: A XX. század híres próféciája a Fatimái jóslat. Ez se egyszerű história. Ezeréves meccs a keresztyén világban az invesztitúra kérdése, vagyis kire bízza a Gazda a ’szőlőskertet’. A középkor az úgynevezett ’két kard elmélettel’ oldotta fel a háborús feszültséget. Onnan eredeztetik az elmélet jogosultságát, hogy amikor a Mester a tanítványok szűk körében az elfogatása előtt az elkövetkező kegyetlen időkre tanítja a tanítványokat, hogy fegyverezzék fel magukat rá. Péter megint csetlik-botlik és azt mondja, Mester van itt két kard! Jézus Urunk meg azt válaszolja: elég! Mit mondott a Mester?

A mi olvasatunk szerint, elég Péter az ostobaságodból.

Római katolikus világ-államelmélet szerint, az egyik kard a pápa, a másik kard a császár, aki a hit védelmezője. A kettő együtt elég a ’szőlőskert védelmezésére és művelésére’.

Na most, a Fatimai jóslat második utasítása Oroszország beszentelése. Három pápa háromszor fut neki ötven év alatt, az első kettő nem lett érvényes, végül II. János Pál végezte el a ceremóniát teljes értékűen. Mondanom sem kell, ennek a Szovjetunió nem nagyon örült. Konkrétan fenn állt a világháború kockázata.

Innét meglepő út vezetett odáig, hogy Putyint megnevezzék, mint a ’szőlőskertben érvényesen működő – hit védelmezőjét’! Márpedig megtörtént.

Református szemmel ez az egész elég komoly marhaság, na de mégis…

 Tehát adott a konszenzus a Dávid fia kérdésben a farizeusok és Máté professzor között, ám ezzel vége is a közös álláspontnak, hiszen Krisztus Urunk ajtót nyitott minden nép felé, ez pedig kívül van a Dávid-i tradíción a farizeusok szerint. Az álláspontok közötti eltérésre adott vallási alapú válasz a Mester következő kérdése, a 110. zsoltár első verse.    43Majd újabb kérdést tett fel nekik: „Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja: 44Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. 

Megint a teljes káosz számunkra ez a mondat, mert nem ismerjük a mögötte lévő súlyokat.

A zsoltár a legismertebb Messiás zsoltár, ami nagybiztonsággal a koronázási liturgiának volt része generációkon át és Dávid szerzeményének tartották.

Messiás kérdéssel foglalkozó hittudósok számára alapmű.

Az ’Így szól az Úr’ kifejezést csak a közvetlen Istentől való szuverén kijelentés előtt lehetett használni. Tehát ez nem vélemény, hanem üzenet a legfelsőbb helyről.

Hogyan szól a ’hiszek egy’? Ott ül a ’Mindenható Atya jobbján’…, miért is mert a Messiásnak ott a helye a zsoltár-prófécia szerint, a főhelyen. A zsoltár-próféciában maga Dávid énekli meg, hogy az ő Urát ülteti az Atya a jobbjára és nem Dávidot.

 Vagyis, van, lehet valaki az Atyához közelebbi pozícióban Dávidnál, a Dávid Fia a Messiás, aki a dávidi hagyományt meghaladó érvényes hagyományt teremtett a ’szőlőskert új rendjeként’ A szőlőskertben feladatot kaptak azok is akik eddig nem, mert a megölt Fiú, akit a Gazda feltámasztott így rendelkezett. Tehát érvényes szabályozás szerint járnak el a keresztyének amikor a Gazda kertjébe másokat is beengednek, mert a zsoltár-prófécia üzenete, hogy ’amíg lábad elé nem, vetem ellenségeidet’, vagyis mindenkit, legvégül magát a halált.

A farizeusi-judaista kiátkozás nem vette el a ’szőlőskertet a keresztyénektől’, sőt a jaj mondások, a farizeusok eltávolítását jelentik, a szadduceus korszak után nem ők következnek a ’kertművelésben’, hanem a keresztyének.

 Eredmény: a farizeusok is elhallgatnak, ahogy a szadduceusok. Egyetlen érvük maradt, a kereszt.

Ám a Gazda él és a Fiút feltámasztja és rá bízza a kertet, rá és az övéire.

Ráadásul a 110. zsoltár azt mondja, hogy a Messiás: ’pap vagy te a Melkishedek rendje szerint…’ – tehát a leges legmélyebb tradíció érvényes képviselőjeként hozta azt a változást, amit ti farizeus-judaisták kárhoztattak. Pedig az Úrtól való az.

 Ugye, hogy nem egyszerű Máté evangéliumát olvasni?

 

Kié a kert? A Gazdáé!

Kaptál benne munkát?

Jó tavaszi kertészkedést!

Ámen

csbz