Kezdőlap Írások Bennfentes információ a passió előtt

Bennfentes információ a passió előtt

581

Máté 25:14-45

14„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. 17Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. 18Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. 19Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 

22Odament az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, két talentumot adtál át nekem: nézd, másik két talentumot nyertem.23Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 24Odament hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál.25Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe: nézd, itt van, ami a tied. 26Ura így válaszolt neki: Te, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam? 27Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. 28Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van! 29Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. 30A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.”

Az utolsó ítéletről

31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” 34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 41„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

 

A bennfentes információból előre tudod merre mennek a dolgok, hol tudsz bekapcsolódni a folyamatokba úgy, hogy extra jó szeled legyen,

A bennfentes információ az mindig izgalmas dolog, sokat ér. Alapesetben börtön jár érte, ha élsz vele, de ne legyünk naivak, ezer évek óta a bennfentes információk döntik el nem csak Közép-Európában, hanem világszerte, kinek lesz kastélya és kinek verik dobra a házát. (Egyszer tárgyaltam úgy Bécsben biodíszletként – nem tudok németül – hogy az ember, aki vitt magával, éppen közölte az asztal túloldalán ülő telefontársaság gazdasági igazgatójával, hogy kinek mennyit kell húsz évig visszaosztani, ha nyerni akarnak a kiírt nemzetközi tenderen. Na ez egy tipikus bennfentes információ – merthogy ezzel bízta meg a regnáló párt igazgatója. Köpni nyelni nem tudtam, amikor hazafelé elmesélte miért lett ideges a tárgyaló partner. Nem is nyertek itt, nem ők fizett(n)ek itt. Mára elévült, régi történet, lejárt a húsz év, bár, ha 70-es a számod…)

Máté professzor a bennfentes információ átadásával zárja Krisztus Urunk nagyheti nyilvános tanítását a passió előtt. Ezt a bennfentes információt hordozza az idézett két perikópa a talentumokról és a végítéletről.

Mivel Máté evangéliumáról van szó, a megértéshez megint ki kell nyitni a zsidó gondolkodás-világértés fogalmi raktárát.

A bennfentes információt úgy hívták apokaliptika a Biblia jellegzetes apokaliptikus könyvei a Jelenések könyve, Dániel és Zakariás próféciái. Persze sokkal több könyvben vannak bennfentes információk, például a mai rész Máténál is az.

Mi a veleje a hatszáz évig vezető irodalmi műfajnak? Lássuk az apokrif Énok könyvén keresztül: Énok volt az első a sorban, akit Urunk élve magához vett, majd Mózest, Illést és Krisztus Urunkat.

Énók, tehát hitelesen számolhat be az egek-egeinek belső rendjéről, mint szemtanú. Bennfentes információ birtokában van. Dániel bennfentes információját egy elragadtatás látásában kapja, mert hogy ez is egy út bepillantani az egek-egeinek működésébe.

Dániel 7 bennfentes információjának a veleje álljon itt:

9Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. 10Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. 11Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették. 12A többi vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak. 13Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. 14Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Máté professzor ezt a képet bontja ki a mai igében, a kulcsszó – Emberfia – Jézus Urunk maga használja ezt a kifejezést magára. (Képzeljék, ha Pilátus még értette volna is, hogy mit mond!)

Emberfia – valaki, aki előtt a birodalmak kénytelenek hódolni, még egy ideig megmaradhatnak, de a leghangosabbat darabokra vágták és tűzre vetették. (Például, ha valaki kezdeményezi Jugoszláv vagy Katalán módra az USA egy tagállamának kiválását, az a helyi büntető törvénykönyv szerint halálra ítélhető.) Maga az Emberfia fogalom hordozza Róma legyilkolását, darabokra vágását és tűzre vetését. Ne feledjük Máté professzor akkor írja le evangéliumát, amikor nyolc évvel Jeruzsálem pusztulása után Róma tengerpari elit negyedét Pompejit tűzre veti a (jeruzsálemi) Úristen bosszúja, aminek következtében robbanás szerű a római világban az Úristen iránti félelem megébredése. Amit jamnia zsidóságot újra fogalmazó iskolája és a zsidó-keresztyénséget tételesen megfogalmazó Máté nevével fémjelzett teológiai iskola is megpróbál számára értelmes mederbe terelni.  

Kérdés a bennfentes információ:

– most a templomért állt bosszút az Úr? – farizeus-judaista megközelítés  

– vagy a Máté leirat alapján, a dánieli képet meghaladó módon, maga az Emberfia ült be a bírói székbe, tehát Krisztus Urunk volt elég hatalmas Rómát porig alázni, tehát az Ő játékszabályait, mint ügydöntő erőt érdemes bennfentes információként kezelni.

Márpedig ezeket a játékszabályokat a Gecsemáné kertjében az utolsó tanításában megosztotta a tanítványokkal bennfentes információként arról, hogy a birodalmak, országok, emberek feletti ítéletének mi a szempont rendszere, neki az Emberfiának, a megdönthetetlen birodalom urának.

Mi alapján válogatja szét a kecskéket, meg a birkákat: egyszerű – „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottjai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.”

Ezt az információs csomagot turbózza fel a tálentumok példázata, arról, hogy a Gazda idegenbe megy hosszú időre (Krisztus visszajövetele késik), ’rábízza’ ’átadja’ (két speciálisan  vallási örökségre használt szakrális kifejezés az eredeti nyelven) a vagyonát a szolgáira, mégpedig diferenciáltan. Nem egyformán osztja fel közöttük, ahogy közöttünk sem. A vagyon értéke egyenként is horrorisztikus, egy talentum arany, most véletlenül tudom nagyságrendileg 14,5millió Euro.

Az érték párhuzam a vallási örökségünket tálentumban árazza be.

Elásod, vagy használod?

Mire használod? Éhezők-szomjazók-jövevények-

Ezek az Emberfia kiszivárogtatta bennfentes információk hangzottak el a Gecsemáné kertjében a tanítványok körében az egek-egeinek szabályrendjéről – mondja Máté, mit sem törődve Pál azon tudásával, hogy a mennyei asztal nem a hit cselekedetein múlik, hanem egyedül az Úr kegyelmén. Mégis a kettő együtt igaz.

Már csak azt forgasd meg az elmédben és a szívedben így a Nagyhéten, hogy hova ástad a ’rád bízott’, neked ’átadott’ szakrális örökség tálentumodat, meg hogy jó helyen van-e ott, ahova tetted…

csbz