kedd, december 12, 2017
Home Blog Page 2

És letöröl minden könnyet a szemükről

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések 21:3-4

Isten akaratába megnyugodván szomorú szívvel jelentjük, hogy

Császár-Bíró Zoltánné Bóka Emese Ildikó lelkipásztor asszonytestvérünk
életének 52. esztendejében elhunyt 2017. július 31.-én.

A temetés időpontját később jelentjük!

A családdal együtt, a Református Keresztyén Egyház vezetősége, lelkipásztorai és hívei is gyászolják.

A.B.F.R.A.

 

Mit szoktál csinálni, ha egyedül maradsz?

De teljesen egyedül.

Igazság helyett már csak pózokat keresünk. Felteszed a fülest, dübörög a basszus a füledben, de valahogy nem köt le még a kedvenc dalod sem, ahogy végig pörgeted a Facebook-od: nyaralási képek innen, valaki új lányt talált ott, amott az leugrott a haverokkal a strandra. Like dömping. Eleresztesz egy sóhajt.

Nyílt levél a MRE Zsinatának

Magyarországi Református Egyház

ZSINATÁNAK


ELNÖKSÉGI TITKÁRSÁG
Abonyi u. 21., 1146 Budapest
és
KÜLÜGYI IRODA
Abonyi u. 21., 1146 Budapest

 

Református Keresztyén Egyház
Püspöki Hivatal Újvidék
21000 Újvidék, Pap Pál utca 5
www.rkevajdasag.com
Ikt.: 19/2017
Kelt: 2017. 06. 20

Nyílt levél

Tisztelt Zsinat és annak Tagjai!

Isten gazdag áldását kérve köszöntöm a reformáció 500. évét ünneplő Magyarországi Református Egyházat (továbbiakban MRE). Azonban ki szeretném hangsúlyozni, és azért is írok a Zsinat-hoz, hogy jó „református ünneplésaz egységben és testvéri szeretetben van. Évek óta hivatalos leveleinkre a Püspöki Hivatalok nem válaszolnak, sőt a MRE egyenest az Egyházi Törvények (itt és másoknál is az Alkotmány és a Szabályrendelet) be nem tartására buzdítanak viselkedésükkel és cselekedeteikkel valamint támogatásaikkal. Magyarázatként csak röviden írok, hiszen, ha iktatták hivatalos leveleinket, ott minden részletesen megtalálható.

Előzetesben – Pál passiója

Unalmas-izgalmas históriák Apcsel 24 A magyarországi református bibliaolvasó kalauzt követve.

Olyan nagyon nem tűnt fel senkinek, de a világ vallási vezetői – a történelemben először – kiadtak egy közös nyilatkozatot – ilyen se volt még.
Ökumené már volt. A körösztyének január végén elmennek egymás templomába, azt elfújják a közös nótáikat, a végén süti, üditő, estleg bor, meg egy kevés pálinka. 20 éve még meg lehetett tölteni ezzel a templomokat. Évszázados felekezeti szembenállásoknak kellett volna feloldódnia a közös istentiszteletekkel kölcsönös jóakarat esetén. Valójában a rugdosódás ugyan úgy folyik ma is az asztal alatt, reverzális, elkeresztelés stb. Ezzel együtt mégis csak a XX. század egyházpolitikai kulcs-szava volt az ökumené, aminek hatására ma már csak egyféle kuriózum – a protestáns virtus utolsó pislákolása – az Észak-ír protestánsok (Orániai rend) éves felvonulása a római katolikus lakónegyedekben. Lassan kiüresedtek az ellenséges felekezetközi hevületek, na meg persze ezzel együtt a templomok is.

Húsz év misszió, kilenc év passió

Pált letartóztatják Jeruzsálemben

Unalmas-izgalmas história Apcsel 21

Induljunk el onnét, hogy még 260 év és Pál csontjai fölé nagyobb bazilikát építtet Rómában Constantinus császár, mint a jeruzsálemi templom. Akkor már 250 éve nincs a Jeruzsálemi templom.
Fűszerezzük meg az eseményeket a korabeli Jeruzsálem viszonyairól egy édes epizóddal. Kiindulás, hogy a főpapot élethosszig választják.
Az invesztitúra (kinevezési jog) gyakorlója viszont a hatalmi változások függvénye. Magyarul a főnök mondja meg ki a főpap. A mózesi rendelés az élethosszig tartó megbízásról, csak írott malaszt, évente-kétévente cserélik őket.

Megemlékezés Sepsén a reformáció 500. évfordulóról

A Horvátországi Református Keresztyén Egyház is a 2017. évben megemlékezik reformáció kezdetéről. Presbiter konferenciák alkalmával híres reformátorok életéről előadások hangoztak el (Sztárai Mihály, Kopácsi István, Szegedi Kis István, Versmarti Illés…). A horvátországi református templomokról festmény kiállításra is sor került. A Komáromban megszervezett csendesnapon pedig „Vizsolyi Biblia” nyomtatását lehetett látni. Református templomok elé „Református Tanösvény” címmel emléktáblák kerülnek, és a templom falára is a helyben szolgáló lelkipásztorok neveivel. Az emléktáblák tartalma a reformáció megjelenéséről, a gyülekezet történetéről, fontosabb eseményéről, a templom, gyülekezet képeit tartalmazza. Pünkösd másnapján, 2017 június 5.-én Sepsén került sor az ünnepi megemlékezésre.

a múltunk egyezik, de úgy látszik … ellopták

Az alsó-baranyai Sepsén emléktáblát állítottak (volna) a helyi református emberek és a gyülekezet a reformáció emlékére.

Azért csak volna, mert a nagyméretű táblát a kihelyezést követően, még az avatás előtt ellopták.

Két fénykép a helybéli Csányi Sándortól

“Csak szeretnem megosztani a tábla tartalmát, hogy valójában mit is írt rajta! Sajnálatos, ami történik, de majd idővel az Ur mindent a helyére állít, azt hittem, ha a jelenünk sajnos nem is egyezik, de legalább a múltunk egyezik, de úgy látszik nem …. ellopták!”

Varga György

Búcsúzunk

A Református Keresztyén Egyház egykori közpénztárosától búcsúzunk a boldog feltámadás reménységében. Hűséges harcosa volt Krisztusnak Egyházunk életében, nem az egyházpolitikát, hanem a Krisztust választotta!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök

Gróf Apponyi Albert “védőbeszéde”

Az angol, francia és olasz nyelvű szöveg fordítása

A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal. A delegációt azonnal a Neuilly-ben lévő Château de Madrid nevű szállóba internálták, és ott háziőrizetben tartották, azaz valójában nem vehettek részt a konferencián. Csak 1920. január 16-án – a béketervezet végleges lezárása után – nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Apponyi Albert a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében, a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres “védőbeszédét”. Az ötnegyed órán keresztül tartó, remekül megszerkesztett, franciául és angolul előadott, majd olaszul is összefoglalt beszéd bravúros szónoki teljesítmény volt. Hallgatósága, amely már jóval korábban elhatározta Magyarország feldarabolását, bámulattal, de csekély megértéssel hallgatta a szónokot. Magyarország – függetlenül a békedelegáció erőfeszítéseitől – azokat a határokat kapta, amelyeket a győztes hatalmak már 1919-ben megállapítottak számára.
A következőkben a beszéd teljes szövege olvasható, magyar fordításban.

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen szóbeli tárgyalást kívántam, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. A Legfelsőbb Tanács azonban akaratát más irányban már megállapította, így meg kell ez előtt hajolnom. Elfogadom tehát az elém állított helyzetet és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.

Pünkösd 2017