Home Blog Page 2

Erdély nincs elveszve

Raffay Ernő: Erdély nincs elveszve

A történész szerint vannak akadémikusok, akik reménytelenséget táplálnának a magyarságba

Pataki Tamás

Ha az országcsonkítás 98. évfordulóján erős magyar lélekkel mondjuk ki a nemzeti összetartozást, akkor nemzetünk mögött a véres, de csodálatos történelmünk, előttünk pedig a rejtélyes, ám megnyerhető jövő áll – nyilatkozta lapunknak Raffay Ernő történész, akinek 30 évvel ezelőtti Trianon-feldolgozása úttörő volt a magyar történettudományban.

– 1989-ben a Trianon titkai című kötete volt az első olyan munka, amely a diktátumot tabuk nélkül dolgozta fel a második világháborút követő hallgatás után. Közismert, hogy a könyv rövid idő alatt több százezer példányban kelt el, de milyen volt a fogadtatása a szakmában?
– A történet 1987-ben kezdődik, akkor jelent meg az 1982-ben (!) leadott Erdély 1918–1919-ben című könyvem. Ez a kandidátusi disszertációm volt, aminek megvédése az ELTE BTK dísztermében azzal kezdődött, hogy fölállt az egyetem ismert marxista professzora, Siklós András, és azt követelte: a bizottság tagadja meg a vitára bocsátást, mert ez egy irredenta-soviniszta, Horthy-fasiszta mű.

Reménységgel gyászolni

Elhunyt Cseke László

Életének 62. évében hazatért teremtő Urához Cseke László nyugalmazott lelkipásztor, aki egy évig volt osztálytársunk a Budapesti Református Theológián Akadémián.

Nyugodjék békében!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök

Megtámadták és köpködték a református püspököt és a Zsinat világi elnökét

http://hvg.hu/itthon/20180509_Kiderult_kiket_menekitettek_ki_tegnap_a_rendorok_a_Parlamentbol

2018. május 08., kedd

Rendőrök menekítettek ki három református egyházvezetőt az Országgyűlés keddi alakuló ülése után a Parlament elől.

Élő rendőrkordon vette körbe Szenn Pétert, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökét, Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét, és Gér Andrást, az egyház zsinati tanácsosát, hogy ép bőrrel hagyhassák el az Országház épületét. A református egyházi vezetők meghívott vendégként vettek részt az Országgyűlés alakuló ülésén május 8-án délelőtt.

„Nem vagytok magyarok! Szégyelljétek magatokat! Mocskos hazaárulók! Gyilkosok!” – ordították a kormányellenes tüntetők a Parlamentnél.

A halásztelki öreg – templom építő – örökös kurátora temetésén el nem hangozhatott méltatás (letiltott)

Halásztelek az 1900-as években

Az idő kútjának feneketlen mélysége 90 esztendő, ami az Úrnál még egy szempillantásnyi idő sincs.

Halásztelket mikor vonalzóval a térképre rajzolják, hogy egy kis tanyából tízezres város legyen a valamikori Csepel művek tövében, Papp Márton atyánkfia már nősülni készül.

A gyülekezet múltjának minden dolgában a kezdetektől számíthatott rá a mi Urunk.

’mihelyt meglátom, hogyan alakulnak dolgaim’…

JOSUA BOESCH (1922-2012)

Filippi levél 2:5-24

(A Krisztus himnusz képlete – eredeti státusz –  megalázás 1 – megalázás 2. -felmagasztalás – hódolat 1 – hódolat 2.)

 5Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Véget ért a földi pálya

Szomorú szívvel jelentem, hogy volt évfolyamtársunk Timár Judit elhunyt. A Boldog viszontlátás reményében fejezzük ki részvétünket a gyászoló szeretteinek!

Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” I kor. 15:19

A.B.F.R.A

Botos Elemér
püspök

Nagypénteki sirató

Elmegyünk, elmegyünk,
messzi útra megyünk.
Messzi út porából
köpönyeget veszünk…

Nem egyszáz, nem kétszáz,sok százéves nóta.
Így dalolják magyar honban, talán Mohács óta.

Bennfentes információ a passió előtt

Máté 25:14-45

14„Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. 15Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. 16Az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. 17Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. 18Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. 19Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. 20Eljött az, aki az öt talentumot kapta, odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál át nekem: nézd, másik öt talentumot nyertem. 21Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára! 

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!

Vallási kérdéseket csak akkor hozz szóba, ha verekedni akarsz!’

Máté 22: 34-46 böjtben, virágvasárnap hetében.

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréjegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?”37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mk 12,35-37a; Lk 20,41-44)

41Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: 42Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia?” Ezt felelték: „Dávidé.” 43Majd újabb kérdést tett fel nekik: „Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által Urának, amikor ezt mondja: 44Így szól az Úr az én uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. 45Ha tehát Dávid URának szólítja őt, miképpen lehet a Fia?” 46De senki sem tudott neki felelni egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki attól a naptól fogva.