péntek, október 20, 2017
Home Blog Page 2

Húsz év misszió, kilenc év passió

Pált letartóztatják Jeruzsálemben

Unalmas-izgalmas história Apcsel 21

Induljunk el onnét, hogy még 260 év és Pál csontjai fölé nagyobb bazilikát építtet Rómában Constantinus császár, mint a jeruzsálemi templom. Akkor már 250 éve nincs a Jeruzsálemi templom.
Fűszerezzük meg az eseményeket a korabeli Jeruzsálem viszonyairól egy édes epizóddal. Kiindulás, hogy a főpapot élethosszig választják.
Az invesztitúra (kinevezési jog) gyakorlója viszont a hatalmi változások függvénye. Magyarul a főnök mondja meg ki a főpap. A mózesi rendelés az élethosszig tartó megbízásról, csak írott malaszt, évente-kétévente cserélik őket.

Megemlékezés Sepsén a reformáció 500. évfordulóról

A Horvátországi Református Keresztyén Egyház is a 2017. évben megemlékezik reformáció kezdetéről. Presbiter konferenciák alkalmával híres reformátorok életéről előadások hangoztak el (Sztárai Mihály, Kopácsi István, Szegedi Kis István, Versmarti Illés…). A horvátországi református templomokról festmény kiállításra is sor került. A Komáromban megszervezett csendesnapon pedig „Vizsolyi Biblia” nyomtatását lehetett látni. Református templomok elé „Református Tanösvény” címmel emléktáblák kerülnek, és a templom falára is a helyben szolgáló lelkipásztorok neveivel. Az emléktáblák tartalma a reformáció megjelenéséről, a gyülekezet történetéről, fontosabb eseményéről, a templom, gyülekezet képeit tartalmazza. Pünkösd másnapján, 2017 június 5.-én Sepsén került sor az ünnepi megemlékezésre.

a múltunk egyezik, de úgy látszik … ellopták

Az alsó-baranyai Sepsén emléktáblát állítottak (volna) a helyi református emberek és a gyülekezet a reformáció emlékére.

Azért csak volna, mert a nagyméretű táblát a kihelyezést követően, még az avatás előtt ellopták.

Két fénykép a helybéli Csányi Sándortól

“Csak szeretnem megosztani a tábla tartalmát, hogy valójában mit is írt rajta! Sajnálatos, ami történik, de majd idővel az Ur mindent a helyére állít, azt hittem, ha a jelenünk sajnos nem is egyezik, de legalább a múltunk egyezik, de úgy látszik nem …. ellopták!”

Varga György

Búcsúzunk

A Református Keresztyén Egyház egykori közpénztárosától búcsúzunk a boldog feltámadás reménységében. Hűséges harcosa volt Krisztusnak Egyházunk életében, nem az egyházpolitikát, hanem a Krisztust választotta!

A.B.F.R.A.

Botos Elemér, püspök

Gróf Apponyi Albert “védőbeszéde”

Az angol, francia és olasz nyelvű szöveg fordítása

A béketárgyalásokra meghívott magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett Párizsba, gróf Apponyi Albert vezetésével, soraiban gróf Bethlen Istvánnal és gróf Teleki Pállal. A delegációt azonnal a Neuilly-ben lévő Château de Madrid nevű szállóba internálták, és ott háziőrizetben tartották, azaz valójában nem vehettek részt a konferencián. Csak 1920. január 16-án – a béketervezet végleges lezárása után – nyílt lehetőség arra, hogy a magyar küldöttség is előadhassa az álláspontját. Ekkor tartotta meg gróf Apponyi Albert a francia Külügyminisztérium földszinti dísztermében, a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt, híres “védőbeszédét”. Az ötnegyed órán keresztül tartó, remekül megszerkesztett, franciául és angolul előadott, majd olaszul is összefoglalt beszéd bravúros szónoki teljesítmény volt. Hallgatósága, amely már jóval korábban elhatározta Magyarország feldarabolását, bámulattal, de csekély megértéssel hallgatta a szónokot. Magyarország – függetlenül a békedelegáció erőfeszítéseitől – azokat a határokat kapta, amelyeket a győztes hatalmak már 1919-ben megállapítottak számára.
A következőkben a beszéd teljes szövege olvasható, magyar fordításban.

Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!
Engedjék meg, hogy még egyszer megköszönjem, hogy alkalmat adtak nekünk álláspontunk kifejtésére. Tulajdonképpen szóbeli tárgyalást kívántam, mert nézetem szerint ez az egyedüli eszköz, amely bennünket a megértéshez és az előttünk fekvő szövevényes kérdések helyes megismeréséhez vezethet. A Legfelsőbb Tanács azonban akaratát más irányban már megállapította, így meg kell ez előtt hajolnom. Elfogadom tehát az elém állított helyzetet és hogy idejüket túlságosan igénybe ne vegyem, egyenesen a tárgyra térek.

Pünkösd 2017

Van úgy, hogy kidobnak

Unalmas-izgalmas história Ap.csel. 13. rész

 Még mindig Anthiókia a nézőpontunk közepe, Lukács itt írja históriás énekét, a görög világ fellegvárában.

Az eddigiekben eljuttattuk az evangéliumot idáig, megtudtuk, hogy az Úristen égi üzenetekben (epifániában) rendelte el, hogy a nem zsidók is kedvezményezettjei a Krisztus presensnek (Feltámadott jelenlétét bizonyító isteni erőáradásnak – a Szentlélek Isten működésének).

Konfirmáció Piroson 2017-ben

Ez esztendő május 28.-án öt fiatal konfirmált gyülekezetünk közösségében. Név szerint Kocsi Zoltán Márk, Kovács Szilárd, Rápóti Dániel, Sipos János, Varga Viktor.

Az Igét hirdette Botos Andrea esperes.

Konfirmáció Újvidéken 2017-ben

Szülők és a rokonág feszülten izgul a gyülekezet közösségében

história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv alapján

Unalmas-izgalmas história az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 3-12 részei kapcsán.

Emlékeztetőül, a keresztyénség harmadik generációjában vagyunk a Kru.’80-as évek végén a római birodalom harmadik legnagyobb városában az ízig-vérig görög Anthiókiában a lerombolt jeruzsálemi templomtól cirkula 200 kilóméterre.

Antiókia “Szent Péter” templom

A legyőzött jeruzsálemi Isten iránt birodalom szerte ’megugrott a kereslet’ érthetetlen módon, kisvártatva a birodalom minden tizedik polgára zsidó hitre tér.