Kezdőlap hírek Mi se maradjunk le

Mi se maradjunk le

808
0

2017. február 2. (5/2017 iktató számmal) küldött „Nyílt levél” üzenetre nem jött válasz, bár a címzett megkapta, ugyan ezen levél, majd megismételve elektronikus és postai levél formájában, 2017. november 17. a Zsinati Elnökség irodájából megerősítést kaptam, hogy megkapták és továbbították.

A mai napig érdemben nem válaszoltak.

Vajon a mai magát „modern” beállítottságú Egyház szükséges, hogy ilyen módszereket használjon?

Tudjuk, hogy a kommunista rendszer besúgó és feljelentgető mechanizmusa nagyon is tetszetős és alkalmas eszköze sokaknak, na de az egyház erre szoruljon Isten írott és kijelentett kegyelmi ajándékai mellett vagy helyett?

Nincs értelme mind két levelet ide felrakni, hiszen csak az iktató számában különböznek. Először a szöveg, majd a mellékletként letölthető PDF dokumentum is megtalálható.

Kihangsúlyozom, a mai napig nem érkezett válasz, és lehet, hogy nem is fog, egy a szeretet egyik formája, hogy szemet hunyunk de oda csapunk. Isten legyen irgalmas!

Íme a levél tartalma:

Magyarországi Református Egyház ZSINATÁNAK ELNÖKSÉGI TITKÁRSÁG Abonyi u. 21., 1146 Budapest és KÜLÜGYI IRODA Abonyi u. 21., 1146 Budapest

Református Keresztyén Egyház

Püspöki Hivatal Újvidék

21000 Újvidék, Pap Pál utca 5

www.rkevajdasag.com

Ikt.: 5/2017

Kelt: 02. 02. 2017.

Nyílt levél

Tisztelt Zsinat és annak Tagjai!

Isten gazdag áldását kérve köszöntöm a reformáció 500. évét ünneplő Magyarországi Református Egyházat (továbbiakban MRE). Azonban ki szeretném hangsúlyozni, és azért is írok a Zsinat-hoz, hogy jó „református ünneplésaz egységben és testvéri szeretetben van. Évek óta hivatalos leveleinkre a Püspöki Hivatalok nem válaszolnak, sőt a MRE egyenest az Egyházi Törvények (itt és másoknál is az Alkotmány és a Szabályrendelet) be nem tartására buzdítanak viselkedésükkel és cselekedeteikkel valamint támogatásaikkal. Magyarázatként csak röviden írok, hiszen, ha iktatták hivatalos leveleinket, ott minden bőségesen megtalálható.

Először is a „testvér Egyház“ autonómiáját megsértve korteskedtek 2009-2013-ig (és 2016-ban is) az egyházi választásoknál.

Nem volt elegendő, hogy az Református Keresztyén Egyház (továbbiakban RKE) Alkotmányának 74§[1] kimondja, hogy a püspök tisztsége megszűnik....,nyugdíjba vonulás alkalmával…, egy már 2 éve nyugdíjban levő hamisan bemutatkozó és a hatáskörét túllépő, volt püspököt támogattak, majd amikor a többség a szétszórt gyöngyök felé indult, hirtelen még sem volt olyan jó ötlet a „régi“ pártfogoltat támogatni, váltottak.

Ez nem volna gond, de a MRE akkori Zsinat elnöke értesítve lett, hogy a „Szerbiai Református Keresztyén Egyház“ (továbbiakban SZRKE) nevét a RKE Zsinatja sosem szavazta meg, tehát, ha valakinek nem tetszik, választ egy nevet és már is megalakult egy „Egyház“, amit Önök a mai napig támogatnak. Nem azzal van a gondunk, hogy a SZRKE püspöke levelező tagozaton végzett, hanem, hogy a törvényen kívüliséget szolgálta ki, a megbízás nélküli fegyelmi eljárásokban, olykor saját bosszújának hangot adva.

Ismételten kihangsúlyozom, hogy a RKE mint az egykori „Jugoszláviai Református Keresztyén Egyház“ jogi utódja 2003. június 13.-án a 47. Zsinat 11. napirendi pontjában megváltoztatta az Egyházunk nevét RKE névre, és az óta sem változtatott rajta.

Többen a Zsinat határozata nélkül elkezdték használni a SZRKE nevet és a „hamis“ pecsétet, mely különböző leiratokon ez megtalálható Önöknél és csak velük tartották-tartják a kapcsolatot. Ez kimondom, nagymértékben hozzá segített az itteni „egyházszakadáshoz“, mely 2012. október 31. következett be, amikor a lelkészek az Újvidéken tartott Zsinatra nem jöttek el.

Továbbá a RKE ünnepségeire a MRE testében szolgáló lelkészeknek is megtiltották, hogy a déli végeken ünneplő reformátusokhoz elmenjenek.

Értesüléseink szerint, anyagi támogatást adtak az itteni megbízás nélküli és hamis vádak alapján elindított világi peres eljárások költségire.

Összegezve, a MRE hivatalosan támogatta és támogatja a SZRKE szabálytalanságait. Akkor is amikor kompromitáló cikkeket, rágalmazásokat közöltek a MRE hivatalos sajtó kiadványában és az internetes oldalon[2], még lehetőséget sem adtak a másik fél meghallgatásának. Egy tanácskozás alkalmával a Püspöki Hivataltól légvonalban 500 méterre levő ökumenikus tanácskozáson részt vevő lelkésznek megtiltották, hogy meglátogasson. Anyagi támogatásaikat a SZRKE felé irányították, úgy véljük, nem tartanak bennünket a RKE történelmi egyházát eléggé reformátusnak (talán azért, mert szerb nyelven is vannak igehirdetési alkalmak?) Még ha olykor alig volt kenyérre, kibírtuk karácsony táján is (bár az itteni lelkészek sem kérdeztek rá, hogy segíthetnek-e az 2000€ lelkészenként kapott magyarországi támogatásból)!

Egyetlen egy alkalommal sem adtak lehetőséget a félreértések megvitatására, kijavítására valamint az egység létrehozására.

Kimondom, tudatos EGYHÁZ és REFORMÁTUSSÁG rombolását támogatták és vitték közvetve véghez itt Vajdaságban.

Erre valóban büszke lehet a Kárpát medence reformátussága.

A jövőbeli párbeszéd és szolgálat kezdetét remélve, testvéri köszöntésünket küldöm a RKE híveinek, lelkészeinek és vezetőinek nevében!

Sola Scriptura.

Sola Fide.

Solus Christus.

Sola Gratia.

Soli Deo Gloria

Botos Elemér
a Református Keresztyén Egyház
püspöke


[1] 74.§ Az országos egyház püspökévé olyan lelkipásztor választható, aki polgára és az országban legkevesebb 3 évi szolgálata van, aki mintaszerű élete és az egyház javára kifejtett odaadó szolgálata folytán általános tekintélynek örvend. A püspök tisztsége megszűnik elhalálozás, a lelkészi állásból nyugalomba vonulás, a lelkészi állás egyéb megszűnése, az Zsinati Tanács által elfogadott lemondás, a jogerős bírói határozattal történt elmozdítás folytán vagy a hat éves ciklus lejártával. A presbitérium ok által 6 évre választatik. A megválasztott püspöknek rendes lelkészi hivatalt kell viselnie. A püspököt, életkorától függetlenül, munkájában kötelezően kinevezett segédlelkész, vagy beosztott lelkész segíti. (a Zsinat döntése alapján hatályba lépett 1997. június 10-én)

[2] Zsinat – megerősíteni egymást – Bölcskei Gusztáv Balatonszárszón 2009. november 19. elnöki megnyitójában, Reformátusok Lapja, 2010. szeptember 26. „Háborúban állunk az alvilággal” – honlapon is megjelent, Református.hu, 2014. december 13, Hanyagság vagy akarat?